IDELCO NET SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 25933846
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 21.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 11506/3/2014, Tribunal Bucureşti, Secţia a VII – a Civila; Judecător sindic: Moncea Mariana.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bd. Unirii nr. 37 sect. 3, tel: 021 3187700, program arhiva/registratura 9:30- 14.00.

3.Debitor: Idelco Net SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Oltetului, nr.30, bloc biroul nr.3, sector 2, J40/9145/2009, CUI 25933846.

4.Creditori:

5.Lichidator judiciar: CII Neamu Corneliu, CIF 20178925, sediul social: Bucureşti, str. Andrei Popovici, nr.10, bl.7, ap.27, sector 1, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2278, tel: 0721151346, email: [email protected].

6. Subscrisul CII Neamu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Idelco Net SRL, conform sentinta civila nr.8115 din data de 08.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII a Civila, în dosarul nr.11506/3/2014, în temeiul art. 108 alin (1) şi art. 109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:

–  debitorul deşi şi-a declarat intenţia de reorganizare nu a depus un plan;
debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare;
– nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;
– obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat;
– activitatea debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale;
a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei civila nr._________/ Încheierii din data de (ziua/luna/anul) – pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

7.1. Debitorul Idelco Net SRL are obligaţia ca în termen de maxim 10 zile de la deschiderea procedurii falimentului de predare a gestiunii averii catre lichidator, impreuna cu lista actelor şi operatiunilor efectuate pana la deschiderea procedurii.

7.1.1.Dispune intocmirea şi predarea catre lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzand numele şi adresele creditorilor şi toate creantele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii.

7.1.2.Notifica ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea debitoarei.

7.1.3. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar.

7.2. Creditorii debitorului Idelco Net SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 21/11/2014.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 22/12/2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 09/01/2015 Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 21/01/2015.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti./ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata