IGART SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 21241982
Data emiterii: 15.03.2010
Data publicării în BPI: 22.03.2010

Date privind dosarul: număr dosar 3095/89/2009, Tribunalul Vaslui, Judecător – sindic Agafiţei Vasile.

Arhiva/registratura instanţei: Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, programul arhivei/registraturii instanţei 0900- 1300.

Debitor: SC Igart SRL, CIF 21241982, sediul social în Vaslui, str. Ana Ipătescu, bl. 301, sc.A, et. 3, ap. 5, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului J37/147/2007.

Administrator special: nu are.

Creditor: Administratia Finantelor Publice Vaslui.

Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0235470844, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.

Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Igart SRL Vaslui, conform sentinţei civile nr.91/F/16.02.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 3095/89/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62, alin.(1) şi urm. Lg. 85/2006, notifică:

Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Igart SRL Vaslui, prin sentinţa civilă nr.91/F/16.02.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 3095/89/2009.

Debitorul SC Igart SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) Lg. 85/2006.

Creditorii debitorului SC Igart SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii este 26.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) Lg. 85/2006 nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 01.04.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea tabelului suplimentar al creanţelor este 19.04.2010.
Termenul limită pentru întocmirea şi depunerea tabelului definitiv consolidat 26.04.2010. Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Lg. 85/2006. 2.Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de timbru judiciar.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 Lg. 85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata