INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 1605795
Data publicării în BPI: 17 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.11.2014
1. Date privind dosarul: nr. dosar 6993/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Tudor Eugenia.

2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, loc. Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.

3. Debitor: S.C. Industrializarea Laptelui S.A. cod de identificare fiscală 1605795, sediul social în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Aurorei, nr. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/8/1991.

4. Creditor: Cererea debitorului.

5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, cu sediul social în Drobeta Tr. Severin, str. Crişan, nr. 70, bl. Ml, sc. 3, ap. 5, jud. Mehedinţi, membră UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Grădinaru Valentina, tel 0740159966, 0252326868.

6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, în calitate de administrator judiciar ai debitorului S.C. Industrializarea Laptelui S.A., conform Încheierii de şedinţă din data de 13.10.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 6993/101/2014, notifică

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului S.C. Industrializarea Laptelui S.A., prin Încheierea de şedinţă din data de 13.10.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.6993/101/2014.

7.1. Desemnează administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Crişan, nr. 70, bl. M1, sc. 3, ap. 5, cod de identificare fiscală 20841164, număr matricol 1B1463.

7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă este 03.11.2014. Nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.11.2014.
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 20.11.2014.
Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 24.11.2014.

8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor Legii 85/2014.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Mehedinţi. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei achitată la Primăria Tr. Severin.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014 ). Termen procedural: 10.11.2014.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata