INFO RURAL SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 24435061
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 16.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 16637/3/2014; Tribunal: Bucuresti; Secţia VII Civila; Judecător sindic: C 10.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ): Bucuresti, Bulevardul Unirii nr.37, sector 3, cod postal 030823; Număr de telefon: 021 – 408.36.00; 408.37.00; Programul arhivei/registraturii instanţei: 09.00 – 13.00.

3.1. Debitor: SC Info Rural SA Cod de identificare fiscală: 24435061 sediul social Bucuresti, Intrarea Catedralei NR. 5; M1; SECTOR 1. Număr de ordine în registrul comerţului: J40/15236/2008 Tel/Fax ___________E-mail __________

3.2. Administrator special: NU ARE

4.Creditori : SC Mobilbox Romania SRL, cu sediul în Bucuresti, Sos Alexandriei nr. 203F; SECTOR 5.

5.Administrator judiciar: Conexpert SPRL Cod de identificare fiscală: 21093657 Domiciliul/sediul social (stradă,număr,bloc,apartament,localitate, sector,judeţ): Bucuresti str. Doamna Ghica nr.6, Bl.3, Sc.H, ap. 305, sector 2. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 0009 Tel/Fax: 021/2421821 E-mail: conexpertconsulting@gmail.com Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Constantin Ion

6.Subscrisa: Conexpert SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Info Rural SA numit prin Hotararea din data de 31.10.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII a Civila în dosarul nr. 16637/3/2014, în temeiul art. 33, alin. 7, rap. la art. 61, alin. 1-3, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei notifică

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei în temeiul art. 33, alin. 6, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

7.1. Debitorul SC INFO RURAL SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, în caz contrar urmand a fi sesizate organele competente conform art. 147 din lege.

7.2. Creditorii debitorului SC INFO RURAL SA, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 16.12.2014;
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 06.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este: 21.01.2015.
Fixeaza termenul pentru prima sedinta a adunarii generale a creditorilor la: 12.01.2015, ora 12.00. Sedinta adunarii generale a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bucuresti; str. Petre Antonescu nr. 4, bl.29, parter, ap. 3, sector 2, Interfon 03 cu urmatoarea ordine de zi:
1) Prezentarea demersurilor intreprinse de administratorul judiciar de la numire pana la data adunarii creditorilor;
2) Diverse.

8.Deschiderea procedurii de insolventa se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Bucuresti / registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei si de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata