INNOVESCION FUTURI SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 24574566
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 04.01.2015

1. Date privind dosarul: 919/110/2014 Tribunalul Bacău – Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător-sindic: Costea Angelica;

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bacău, str. Stefan cel Mare, nr. 4, Bacău, tel. 0234525221 program arhiva/registratura instanţei, luni-vineri: 10-13;

3.Debitor: SC Innovescion Futuri SRL, Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 127, sc. B, ap. 4, jud. Bacău, J04/1803/2008, CUI 24574566;

4.Creditori: AJFP Bacău;

5.Administrator judiciar: Insolvency Management SPRL cu sediul în Bacău, str. Maramures, nr. 30, Cod de identificare fiscală 28145370, număr de înscriere în Tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0532, tel./fax 0234525096, 0744647498, e-mail alexandru1957@clicknet.ro;

6.Subscrisa Insolvency Management SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei, conform SC nr. 1014 din 20.11.2014, pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul 919/110/2014, în temeiul art. 32, alin. 1, teza I, art. 61 si art. 62 din Legea 85/2006: notifică:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Innovescion Futuri SRL.

7.1. Debitorul SC Innovescion Futuri SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) si 44 din Legea 85/2006.

7.2. Creditorii debitorului SC Innovescion Futuri SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 04.01.2015. Întemeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţelor până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii – 10 zile de la notificare.
Termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creanţelor – 24.01.2015.
Termenul de verificarea creanţelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului definitiv al creanţelor – 08.02.2015.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor – 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar

8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bacău, str. Maramures nr. 30 în data de 29.01.2015, ora 10.00 având ca ordine de zi:
– confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic si a onorariului acestuia;
– prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 si 59 din lege;
– alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 membri si a presedintelui acestuia;
– probleme diverse.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

10. Termen pentru continuarea procedurii 05.02.2015.

Informaţii suplimentare:

(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

(2) Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

(3) Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

(4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata