INTER K-LAS SRL – notificarea privind intrarea în procedura simplificată a insolvenţei

25
CUI: 16997867
Data emiterii: 27.05.2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1.Date privind dosarul: 8463/99/2009 (format vechi 574/2009), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător¬sindic Grădinaru Brînduşa Daniela.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N.Gane nr.20/A, jud. Iaşi, tel. 0232/215160, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri între orele 09.00 – 13.00.
3.1.Debitor: SC Inter K-Las SRL, CUI: 16997867, nr. de ordine în RC J22/2642/2004, sediul social în mun. Iaşi, Aleea Decebal nr.11, bl.B4, sc.A, et.4, ap.17, jud. Iaşi.
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice a jud. Iaşi, cu sediul în mun. Iaşi, str. A.Panu nr.26, jud.Iaşi. 5.Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Bobu & Duca SPRL, CIF 23545236, cu sediul social în Iaşi, str. Eternitate nr.85, jud.Iasi, înregistrat sub nr.0334 în RSP–UNPIR, jud. Iaşi, nr.matricol: 2A0334, tel: 0745355664, 0744694697, fax: 0332/816666, e-mail: dragos.bobu@gmail.com, tudorduca@gmail.com, reprezentat prin asociaţi coordonatori av. Dragos Bobu şi av.Tudor Duca.
6.Subscrisa Casa de Insolvenţă Bobu&Duca SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Inter K-Las SRL, conform sentinţei comerciale nr.481/S/04.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.8463/99/2009 (format vechi 574/2009), în temeiul art.109 alin.(1), 62 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6) teza a II-a, art.35 și art.28 alin.(2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitorul SC Inter K-Las SRL, conform sentinţei comerciale nr.481/S/04.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.8463/99/2009 (format vechi 574/2009), intrarea debitorului în procedura falimentului, ridicarea dreptului de administrare şi constatarea dizolvării debitorului.
7.1.Debitorul SC Inter K-Las SRL are obligatia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevazute de art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006.
7.2.Creditorii debitorului SC Inter K-Las SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 02.07.2010. în temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.07.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este minim 10 zile înainte de 07.09.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor este 07.09.2010. Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, din mun. Iaşi, str. Eternitate nr.85, jud.Iaşi, pe data de 23.07.2010, ora 17.00, având următoarea ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea lichidatorului judiciar, stabilirea remuneraţiei acestuia, avansarea cheltuielilor de procedură.
8.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de admitere a creanţelor” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de admitere a creanţei va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de admitere a creanţei şi documentele care o însotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News