INTERFRIGO COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 15105080
Data publicării în BPI: 03 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.01.2015

Subscrisa TRUST INSOLVENCY SPRL în calitate de administrator judiciar al INTERFRIGO COM SRL persoana juridica romana, cu sediul social în Pantelimon, sos. Cernica nr. 96, jud. Ilfov, J23/899/2007, cod unic de inregistrare RO 15105080, conform Incheierii din data de 25.11.2014, pronuntata de Tribunalul Ilfov- Sectia Civila, în Dosarul nr. 3382/93/2014, în temeiul dispozitiilor art. 99 coroborate cu dispozitiile art. 100 (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa („Legea 85/2014”) NOTIFICA

Deschiderea procedurii generale a insolvenţei impotriva debitoarei INTERFRIGO COM S.R.L conform Incheierii din data de 25.11.2014, pronuntata de Tribunalul Ilfov- Sectia Civila în Dosarul nr. 3382/93/2014.

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia cazurilor expres prevazute, conform prevederilor art. 75 din Legea 85/2014.

Debitoarea INTERFRIGO COM S.R.L are obligatia sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute de art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014.

Creditorii debitoarei INTERFRIGO COM S.R.L trebuie sa se inscrie la masa credala a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creantei în urmatoarele conditii:

Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei este 10.01.2015. In temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea, cat priveste creantele respective, din dreptul de a fi inscris în tabelul creditorilor si din calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura.

In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmită la tribunal o cerere de inscriere a creantei în tabelul preliminar cu respectarea dispozitiilor art. 104 din Legea 85/2014. Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei, precum si mentiuni cu privire la eventualele cauze de preferinta. Cererea va fi insotita de documentele justificative ale creantei si de actele de constituire ale cauzelor de preferinta, daca este cazul, în copii certificate. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei.

Cererea de inscriere a creantei si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a ramane la dosar.

Exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta, la sediul din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 216, bl. I, ap. 46, sector 1 sau prin e-mail la adresa [email protected]

Alte termene si informatii privind procedura:

Termenul limită pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar de creante este 31.01.2015.
Termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv al creantelor este 24.02.2015. Prima convocare a Adunarii creditorilor: 06.02.2015. Creditorii vor fi notificati cu privire la locul, ora si ordinea de zi a sedintei adunarii creditorilor.

Termenul limita de depunere a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii insolvenţei este de 15 zile de la primirea notificarii. Termenul de solutionare a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii insolvenţei este de 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

Informaţii suplimentare

Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Ilfov pentru efectuarea mentiunii.

Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Informatii privind plata taxei de timbru pot fi obtinute pe portalul instantelor la sectiunea „Informatii de interes public”.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata