INTERGRUP CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 22694574
Data emiterii: 04.03.2010
Data publicării în BPI: 30.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4946/40/2009, Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Pruteanu Lică.

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Botoşani, str. Maxim Gorki nr.8, jud. Botoşani, număr de telefon: 0231/511739/203, programul arhivei/registraturii instanţei: orele 09.00 -13.00.

3.Debitor: SC Intergrup Construct SRL Botoşani, nr. de ordine în registrul comerţului J07/663/2007, CUI: 22694574, sediul social: Botoşani, str. Gen. Gh. Avramescu, nr.25, jud. Botoşani.

4.Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.5, Botoşani.

5.Administrator judiciar: C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: 10314, CIF: 21670780, atribut fiscal: RO, sediul social: Botoşani, str. Griviţa nr.1, bl.14 A, sc.A, et.1, ap.1, jud. Botoşani, tel/fax: 0231/531373, e-mail: l.dascalu@yahoo.com.

6. Subscrisul: C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Intergrup Construct SRL Botoşani, conform sentinţei nr.143 din 18.02.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.4946/40/2009 în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Intergrup Construct SRL Botoşani, prin sentinţa nr.143 din 18.02.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.4946/40/2009.

7.1.Debitorul SC Intergrup Construct SRL Botoşani are obligaţia ca, în termen de 10 (zece) zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Intergrup Construct SRL Botoşani trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 20.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 03.06.2010.

8.Adunarea creditorilor va avea loc la data de 11.05.2010 ora 12.00 la sediul administratorului judiciar din Botoşani, str. Griviţa nr.1, bl.14 A, sc.A, et.1, ap.1, jud. Botoşani, având ca ordine de zi:

confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr.143 din 18.02.2010; negocierea şi aprobarea onorariului administratorului judiciar; desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului creditorilor; prezentarea situaţiei patrimoniale a debitorului şi a raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă;

Creditorii vor fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată, iar creditorii bugetari, precum şi ceilalţi creditori persoane juridice vor fi reprezentaţi în cadrul adunării prin delegaţi cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

Creditorii îşi pot exprima votul şi prin corespondenţă, scrisoarea prin care îşi exprimă votul fiind semnată de creditor, iar semnătura legalizată de notarul public sau certificată şi atestată de către un avocat sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Botoşani. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,50 lei, în funcţie de cuantumul creanţei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata