INTERNATIONAL BUSINESS CONNECTIONS NETWORK SRL – notificarea deschiderii procedurii de faliment

CUI: 5778403
Data emiterii: 05.05.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 7454/110/2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Oborocianu Maria.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău.
3.Debitor: SC International Business Connection Network SRL, CIF: 5778403, sediul social: str. Gării, nr.3, localitatea Târgu Ocna, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului: J04/900/1994.
4.Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bacău – str. Dumbrava Roşie, nr.1-33, Bacău. 5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Popa Lăcrămioara, CIF: 19611110, sediul social: str. Neagoe Vodă, nr.20, bl. 20, sc.B, Bacău, jud. Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: 1B0135/2004, tel./fax: 0234515120, e-mail: [email protected], nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Popa Lăcrămioara.
6.Subsemnata, Popa Lăcrămioara, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC International Business Connection Netwok SRL, conform sentinţei comerciale nr.481, încheierii din data de 21/04/2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 7454/110/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:
– debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare;
7.1.Debitorul SC International Business Connection Network SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC International Business Connection Network SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 07/06/2010.
În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 21/06/2010.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 25/06/2010.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 05/07/2010
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata