INTERNATIONAL TIMBER AGENCY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 14401029
Data emiterii: 08.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 3068/110/2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Maria Oborocianu.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30,

3.1.Debitor: SC International Timber Agency SRL, CUI 14401029, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului J04/35/2002, sediul social în Comaneşti, str. Gârlei, nr. 41, bl. 41, et. 2, ap. 7, jud. Bacău.

3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.

4.Creditori: SC Calinet Prod Com SRL, loc. Bogdăneşti, jud. Bacău.

5.Administrator judiciar: Sierra Quadrant SPRL, CIF 13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, Tel/Fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail [email protected], nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragomir Florin.

6.Subscrisa: Sierra Quadrant SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC International Timber Agency SRL, conform Sentinţei civile nr. 188 din data de 10.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 2704/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorei SC International Timber Agency SRL prin Sentinţa civilă nr. 188/10.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 3068/110/2009.

7.1. Debitorul SC International Timber Agency SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolvenţei să predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC International Timber Agency SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a a creanţelor asupra averii debitorului este 31.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 28.04.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar la 14.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 26.05.2010.

8. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bacău, str. Alexandrul cel Bun, nr. 11A la data de 04.05.2010, ora 13.00, având ca ordine de zi:

prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; confirmarea administratorului judiciar; aprobarea onorarului administratorului judiciar de 5.000 lei pe toată perioada de administrare sau 10% onorariu de succes din valoarea creanţelor recuperate şi a bunurilor valorificate, ce va fi achitată din averea debitoarei, iar în lipsa fondurilor, din fondul de lichidare;

aprobarea desemnării SC Contafin S.RL. societate de expertiză contabilă în vederea efectuării analizei financiar-contabile asupra situaţiilor financiare apartinând societăţii şi puse la dispozitia administratorului judiciar de organele fiscale şi/sau administratorul statutar pentru determinarea cauzelor şi împrejurărilor ce au determinat insolvenţa.

9.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat.

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: .În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei, modalitatea de calcul a creanţei şi a accesoriilor acesteia şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu mentiune ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat direct acestuia. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor.(art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata