IOSIFCONS SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment

CUI: 17783306
Data emiterii: 03.05.2010
Data publicării în BPI: 10.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. 6939/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător sindic Cojocaru Şchiopu Demetriad.
2.Arhiva/registratura instanţei: loc. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava.
3.Debitor: SC Iosifcons SRL, în faliment/bankruptcy/en faillite, sediul social: sat Marginea, nr.348, com. Marginea, jud. Suceava, CIF RO 17783306; nr. de înregistrare la O.R.C. J33/959/2005.
4.Lichidator judiciar: Solvens SPRL, sediul ales: loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl. 1, sc. A, ap. 2, jud. Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0149, CIF: RO 20657154, tel/fax 0230/525.420; mobil 0721/767960, 0744609310, www.lichidarijudiciare.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru.
5.Subscrisa Solvens SPRL, cu sediul în loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl. 1, sc. A, ap. 2, jud. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al SC Iosifcons SRL desemnat prin Sentinţa nr.287 din data de 20.04.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 6939/86/2009, în temeiul art.108, art.109 şi urm. din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitorului SC Iosifcons SRL prin Sentinţa nr.287 din data de 20.04.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia comercială, în dosarul nr.6939/86/2009.
6.1.Creditorii debitorului SC Iosifcons SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului născute în timpul procedurii, respectiv de la data de 15.12.2009 şi până la data de 20.04.2010, este 18.05.2010. În temeiul art.108, alin.(6) coroborat cu art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. În temeiul art.41, alin.(4) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute ulterior datei deschiderii procedurii.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 01.06.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar este 08.06.2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 29.06.2010. Termenul pentru continuarea procedurii 15.06.2010, ora 1200.
Informaţii suplimentare:
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Suceava, secţia comercială. Cererea va fi însoţită de dovada plătii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei, 1 leu, 3 lei, 5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata