ISUSU SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în formă simplificata

CUI: 7331648
Data emiterii: 25.03.2010
Data publicării în BPI: 25.03.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 1687/99/2010 (124/2010); Tribunalul Iasi-Secţia Comercial Faliment, Judecător Sindic Miţică Alexandru.

2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane, nr.20A, telefon/fax 0232/215160.

3.Debitor: SC Isusu SRL, cu sediul în municipiul Iasi, str. Vasile Lupu, nr.128 bloc A2, parter, ap. 6, număr de ordine în Registrul Comerţului sub nr.J22/646/1995, CIF 7331648.

4.Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iaşi; CIF RO 20749991, sediu în Iaşi, str. Anastasie Panu, nr.13, bloc „Ghica Voda” nr.3A, mezanin, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0025/2006; tel./fax: 0232/430020; e-mail: [email protected], nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Ec. Apetrei Mărioara.

6.Subscrisa: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Isusu SRL, conform încheierii nr.144 din data de 10.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comerciala şi Contencios Administrativ, în dosarul 1687/99/2010 (124/2010), notifică:

7.Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificata împotriva debitorului SC Isusu SRL, dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acestuia prin încheierea nr.144 din data de 10.03.2010

7.1.Debitorul SC Isusu SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa predea lichidatorului judiciar intreaga gestiune a debitoarei, impreuna cu actele şi informaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, asa cum prevede art.35 coroborat cu art.44 din legea 85/2006, documente pe care are obligatia sa le depuna şi la dosarul cauzei.

7.2.Creditorii debitorului SC Isusu SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.05.2010.Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 28.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 09.06.2010.

8.Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iasi-Sectia Comercial Faliment din municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr.20A, la data de 18.06.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, a presedintelui comitetului şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.

9.Deschiderea procedurii falimentului în forma simplificata, ridicarea dreptului de administrare şi constatarea dizolvării debitorului se notifică, conform Cod proc.civ., debitorului, creditorilor şi ORC Iaşi pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se publica în BPI şi intr-un ziar de larga circulatie.

10.Lichidatorul judiciar convoaca, în temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006, Adunarea Generala a Asociaţilor SC Isusu SRL în vederea desemnării administratorului special, la data de 30.03.2010, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar. în cazul în care asociatii debitoarei nu se vor prezenta la prima convocare AGA, aceasta va fi reprogramată pentru data de 07.04.2010, 11.00, la sediul lichidatorului judiciar.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata