IULIUS VET SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 16565656
Data emiterii: 07.04.2010
Data publicării în BPI: 29.04.2010

Date privind dosarul: nr. dosar 1685/40/2010, Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Birou Judecător sindic. Arhiva/registratura instanţei: Botoşani, str. Maxim Gorki, nr.8, jud. Botoşani, programul arhivei instanţei 0900-1300. Debitor: SC Iulius Vet SRL, CIF 16565656, sediul social în sat Călăraşi, com. Călăraşi, jud. Botoşani, nr. de ordine în registrul comerţului J07/313/2004.
Administrator special: nu are.
Creditor: Administraţia Finanţelor Publice Botoşani.
Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel./fax 0235/470844, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.
Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Iulius Vet SRL, com. Călăraşi, jud. Botoşani, conform încheierii nr. 88/23.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, birou judecător sindic, în dosarul nr. 1685/40/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. Legea nr. 85/2006, notifică: Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Iulius Vet SRL, prin Încheierea nr. 88/23.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Birou Judecător sindic, în dosarul nr. 1685/40/2010.
Debitorul SC Iulius Vet SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) Legea nr. 85/2006.
Creditorii debitorului SC Iulius Vet SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 06.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 20.05.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 27.05.2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv este 10.06.2010.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 25.05.2010, ora 1200, la biroul lichidatorului judiciar din Huşi, Calea Basarabiei, nr.7, jud. Vaslui, tel. 0235/470844, cu următoarea ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de instanţă; desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; aprobarea raportului lichidatorului judiciar. Punctele de vedere ale creditorilor pot fi expediate şi, prin poştă ori fax cel mai târziu cu 1 oră înainte de ora desfăşurării şedinţei adunării creditorilor.
Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Legea nr. 85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de timbru judiciar.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 Legea nr. 85/2006).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata