IZO – OIL SRL (fosta CONSTRUCT VIPLAST) – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului

CUI: 15512777
Data publicării în BPI: 14 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.11.2014
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 5086/30/2014, Tribunalul Timiș, Judecător sindic: Magdalena Dietrich,

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Timisoara, P-ţa Ţepes Vodă, nr. 2, jud. Timis, nr. de telefon: 0256/498044, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 8.30-12.30

3.1. Debitor: SC IZO – OIL SRL, cu sediul social în Municipiul Timisoara, str. Enric Baader, nr. 13, Judet Timis, nr. De înreg. O.R.C. J35/1438/2003, C.U.I. 15512777,

3.2. Administrator special: nu este desemnat,

4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. sediul social: mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, tel/fax: 0356/467580, e-mail: [email protected] nr. de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO II 0572, nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă, Elena Baciu

5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC IZO – OIL SRL, cu sediul social în Municipiul Timisoara, str. Enric Baader, nr. 13, Judet Timis, nr. de înreg. O.R.C. J35/1438/2003, C.U.I. 15512777, potrivit Incheierii Civile nr. 2208 din data de 19.09.2014, pronunţată de Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 5086/30/2014, în temeiul art. 146 alin (1) si art. 147 alin (1) si (2) raportat la art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică

6.0. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC IZO-OIL SRL, prin Incheierea Civilă nr. 2208 din data de 19.09.2014, pronunţată de Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 5086/30/2014.

6.1. Debitorul SC IZO-OIL SRL, are obligaţia să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă..

6.3. Creditorii debitorului SC IZO-OIL SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03.11.2014. In temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 13.11.2014.

Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea în BPI. Termenul limită pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 08.12.2014.

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, , în data de 18.11.2014, ora 12.00, având ca ordine de zi:

a. Prezentarea situaţiei debitorului de către lichidatorul judiciar;
b. Desemnarea comitetului creditorilor debitoarei, precum si a presedintelui acestuia;
c. Confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea remuneraţiei acestuia.
d. Supunerea spre aprobare a raportului lichidatorului judiciar cu privire la cauzele si împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului;

8. Comitetul creditorilor: nu este desemnat,

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum si menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă si va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si ale actelor de constituire de cauze de preferinţă.

3. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita lichidatorului juridiciar restituirea titlurilor originale si păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Lichidatorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora.

4. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei – Tribunalul Timiș, mun. Timisoara, P-ţa Ţepes Vodă, nr. 2, jud. Timis, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru alichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei în conformitate cu prevederile art. 14 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru.

5. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

7. Orice notificare ulterioară prezentei se va efectua în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în Buletinul insolvenţei, cu excepţiile prevăzute de norma juridică menţionată. Înregistrarea cererii de admitere a creanţei creează prezumţia pentru creditori că au cunostinţă de termenele prevăzute de art. 100, de art. 146 sau art. 147 din lege.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor.

Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178.

În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate.

La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât si executările silite suspendate încetează (art. 75 din Legea nr. 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata