IZOTERM PROD SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului

CUI: 22720690
Data emiterii: 30.04.2010
Data publicării în BPI: 12.05.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 1942/110/2010, Tribunal Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Cornelia Dănăila
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău Număr de telefon 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -13.30,
3.1.Debitor: SC Izoterm Prod SRL, CIF 22720690, nr. de înregistrare în registrul comerţului J04/1962/2007, sediul social loc. Bacău,Calea Moldovei, nr.197, jud. Bacău,
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat
4.    Creditorii şi orice persoană interesată.
5.    Lichidator: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă ,,Anghel Emil Dan şi Todică Constantin Eugen”, cu sediul social în loc. Brăila, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 84, jud. Brăila, adresa de comunicarea a actelor: C.P. 17, O.P. 9, loc./jud. Bacău, Număr de înregistrare la UNPIR – RSP 1B2220, CIF 242275, Tel. /Fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail eugctodica@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Eugen Todică Constantin.
6.    Subscrisa: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă,,Anghel Emil Dan şi Todică Constantin Eugen” în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Izoterm Prod SRL, conform încheierii din data de 12.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 1942/110/2010, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin. (1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 33 alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin. (2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Izoterm Prod SRL prin încheierea din data de 12.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 1942/110/2010.
7.1. Debitorul SC Izoterm Prod SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Izoterm Prod SRL pot formula opoziţii la deschiderea procedurii în termen de 15 zile de la notificare. Opoziţiile vor fi soluţionate în termen de 10 zile de la data expirării de depunere a acestora.
7.3. Creditorii debitorului SC Izoterm Prod SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.3.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorului este 11.06.2010. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.3.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.06.2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creditorilor este 09.07.2010.
8.    Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul din loc. Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.11 A, jud. Bacău (sediul Sierra Quadrant SPRL) la data de 30.06.2010, ora 12.00 având ca ordine de zi:- prezentarea situaţiei debitorului; – desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; – confirmarea lichidatorului judiciar; – aprobarea onorariului lichidatorului de 5.000 RON pentru întreaga procedura; – aprobarea desemnării SC Contafin SRL societate de expertiza contabila în vederea efectuării analizei financiar contabile asupra situaţiilor financiare aparţinând societăţii şi puse la dispoziţia lichidatorului de organele fiscale şi/sau administratorul statutar pentru determinarea cauzelor şi împrejurărilor ce au determinat insolvenţa. – aprobarea onorariului pentru societatea de expertiză în valoare de 500 lei.
9.    Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. .Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei). În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea 85/2006 creditorii vor trebui sa precizeze daca invocă compensarea creanţelor cu cele ale debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata