J’ASMIN LUX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 18506567
Data publicării în BPI: 17 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.12.2014

1. Date privind dosarul: număr dosar 4136/107/2014, Tribunal Alba, Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolventa, Judecător sindic: Carmen Croitoru, Termen 18.02.2015.

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, jud. Alba, număr de telefon 0258-811184, programul registraturii instanţei 09.00-13.00.

3.Debitor: SC J’Asmin Lux SRL, CUI 18506567, sediul în Aiud, str. Transilvaniei, bl. C8, ap. 3, jud. Alba, J1/283/2006.

4. Administrator judiciar provizoriu: C.I.I. Gașpar-Sîrb Alexandrina Monica, CUI 19628724, cu sediul social în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 20, jud. Alba, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 01B0009, tel/fax: 0258- 862718, 0740236167.

5. Subscrisa: C.I.I. Gașpar-Sîrb Alexandrina Monica în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC J’Asmin Lux SRL, conform Încheierii nr. 939/F/2014 din data de 05.11.2014 pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolventa în dosarul 4390/107/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin. (1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin. (2) din acelasi act normativ, notifică

6. Deschiderea procedurii generale împotriva debitorului SC J’Asmin Lux SRL prin Încheierea nr. 939/F/2014 din data de 07.10.2014, pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolventa, în dosarul nr. 4136/107/2014.

7. Debitorul SC J’Asmin Lux SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii simplificate să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 106 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

8. Creditorii debitorului SC J’Asmin Lux SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

8.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03.12.2014. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa /creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

8.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12.12.2014. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 22.12.2014. Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este de 10 zile de la data publicării notificării privind deschiderea procedurii de insolvenţă în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

9. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 20, jud. Alba, data de 15.12.2014, ora 10, având ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu si aprobarea onorariului acestuia; desemnarea comitetului creditorilor si presedintelui acestuia; prezentarea situaţiei debitoarei; diverse.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar sa fie comunicat în mod direct acestuia, prin postă, la sediul social din Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 20, jud. Alba.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei, plata care se va efectua în contul: RO 27TREZ00221070203XXXXX, CUI: 4562923, beneficiar: Direcţia de Taxe si Impozite Alba Iulia, precum si de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 77 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata