KAPITAL MOTORS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16837831
Data emiterii: 14.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

Date privind dosarul: număr dosar 6781/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător sindic: Cornelia Dănăilă.
Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, jud. Bacău. Programul arhivei/registraturii instanţei 0900-1300.
Debitor: SC Kapital Motors SRL, sediul social în sat N. Bălcescu, com. N. Bălcescu, jud. Bacău, CIF 16837831, număr de ordine în registrul comerţului J04/1832/2004.
Administrator special: nu are.
Creditor: SC Tiriac Leasing IFN SA.
Administrator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr. 23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0745630037, 0235470844, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru. Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Kapital Motors SRL, conform sentinţei civile nr. 498/23.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 6781/110/2009, în temeiul art. 61 alin. (1) şi art. 62, alin. (1) şi urm. din Lg. 85/2006 notifică:
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Kapital Motors SRL, prin sentinţa civilă nr. 498/23.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 6781/110/2009.
Debitorul SC Kapital Motors SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din lg. 85/2006. Creditorii debitorului SC Kapital Motors SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21.06.2010. În temeiul art. 76 alin. (1) din Lg. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 21.07.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 10.08.2010. Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.08.2010.
8. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 26.07.2010, orele 1200, la biroul administratorului judiciar din Huşi, str. Calea Basarabiei, nr. 108B, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi: 1.confirmarea administratorului judiciar desemnat de instanţa de judecată; 2.desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 2.discutarea şi aprobarea raportului administratorului judiciar.
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) Lg. 85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar la valoare.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Lg. 85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata