LIANCE TOUR SRL – notificare privind deschiderea falimentului în procedura generală

CUI: 24045336
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014

1. Date privind dosarul: 3036/88/2012 Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic Neacsu Elena

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Str. Toamnei, Nr. 15, judeţul Tulcea, cod postal 820127, Număr de telefon 0240.504276, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri orele: 9-13

3. Debitor: SC Liance Tour SRL, Cod de identificare fiscală 24045336, cu sediul social în Loc. Mahmudia, str. Salsovia, nr. 33, jud. Tulcea, Număr de ordine în registrul comerţului J36/316/2008.

3.1.Asociaţi: Paraschiv Alfred Gabriel, de cetăţenie română, născut la data de 09.02.1968, în Bucuresti si Paraschiv Nicoleta, de cetăţenie română, născută la data de 21.03.1965 în Bucuresti.

3.2.Administrator special: Paraschiv Alfred Gabriel, cetăţean roman, născut la data de 09.02.1968, în Bucuresti, cu domiciliul în Bucuresti, sect. 1, str. Elocinţei nr. 6-8 Bucuresti.

4.Creditori: BRD GSG SA – str. Babadag, nr. 116, Tulcea, A.J.F.P. Tulcea (fostă DGFP) – Tulcea str. Babadag, nr. 163 bis; Agenţia de Plăţi pentru dezvoltarea rurală si pescuit – Str. Stirbei Vodă, nr. 43, sector 1, București, Primăria Mahmudia – str. Geolog Vasile Bacalu, nr. 19, loc. Mahmudia, jud. Tulcea, Fondul Naţional de Garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii – Str. Iulian Stefan, nr.38, Sector 1, Bucuresti, SC Admar Capital Group SRL – Str. I.C. Brătianu, nr. 10, Loc. Otopeni, jud. Ilfov, SC Target Media International SRL – Sos. Andronache, nr. 137, sector 2, Bucuresti, SC Bravo Group 95 Export Import SRL – Str. Valea Cascadelor, nr. 24, Bucuresti, SC Marxstone SRL – Str. Prelungirea Taberei nr. 1, Tulcea, SC Fildas 95 SRL – Calea Doftanei, nr. 204, loc. Câmpina, jud. Prahova, SC Diplomatic Telecom SRL – Str. Aurel Vlaicu, nr. 147, sc. A, et. 7, ap 29, sect. 2, Bucuresti, SC Stonemont SRL – Str. Prelungirea Taberei, nr. 1, jud. Tulcea, SC Romtelecom SA – Str. Piaţa Presei Libere, nr. 3-5, sect. 1 Bucuresti, SC
Biolact SRL – Loc. Sarichioi, jud. Tulcea, SC Enel Energie SA – Str. Victoriei, nr. 5, Tulcea, Paraschiv Alfred Gabriel – Bucuresti, sect. 1, str. Elocinţei nr. 6-8 Bucuresti, Praschiv Nicoleta – Bucuresti, sect. 1, str. Elocinţei nr. 6-8 Bucuresti. Asociaţia Formaţiunea de Cooperare Internaţională Transcarpatica prin S.C.A Benclinov si Asociaţii, mun. Bucuresti, str. Aurel Vlaicu, nr. 34, parter, ap. 1, sector 2, CP 020097, Bucuresti.

5. Lichidator Judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, Cod de identificare fiscală RO 26298025, Sediul profesional: str. Isaccei nr. 20, etaj 2, Tulcea, jud. Tulcea, cod postal 820241, Număr de înregistrare în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO I – 2766, Tel/Fax 0240.511.450, 0748.572.592 E-mail:
[email protected], Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar: Florescu Mircea Sorin

6. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Liance Tour SRL, conform Sentinţei Civile nr. 1877 din data de 17.10.2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea Secţia Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 3036/88/2012, în temeiul art. 33 alin. (7) din Legea 85/2006, raportat la art. 108 si art. 109 din Legea 85/2006, notifică:

7. Deschiderea procedurii falimentului în procedură generală faţă de debitorul SC Liance Tour SRL, cu sediul social in Str. Salsovia, nr. 33, loc. Mahmudia, jud. Tulcea, prin Hotărârea Intermediară nr. 1877 din data de 17.10.2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea Secţia Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 3036/88/2012, având în vedere că a fost aprobat raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în faliment. În temeiul art. 47 alin. (4) din Legea 85/2006, se constată încetat de drept dreptul de administrare al societăţii debitoare.

7.1. Creditorii debitoarei SC Liance Tour SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii, în condiţiile următoare:

8. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28.11.2014. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. .

Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 22.12.2014 Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor, până la data de 07.01.2015, Termenul pentru întocmirea, depunerea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 19.01.2015.

8.1. Adunarea Creditorilor: Se notifică faptul că Adunarea Creditorilor debitoarei SC Liance Tour SRL va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 20, etaj 2, jud. Tulcea, la data de 29.12.2014 ora 15:00, având ca ordine de zi: „Confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea remuneraţiei acestuia”

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea/ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii Suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 din Legea 85/2006.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat in mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 85/2006 se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei sau bunurilor sale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata