LOGTURISM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16917124
Data emiterii: 15.04.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.Date privind dosarul: număr 391/103/2010, Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător – sindic Cristinel Dumitreasa.
2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, număr de telefon 0233/212294, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri orele 8 – 16.
3.1.Debitor: SC Logturism SRL, CIF RO16917124, sediul social sat Taşca, comuna Taşca, judeţul Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului J27/1536/2004.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditori: B.R.D. – Groupe Societe Generale SA, str. Lt. Drăghescu, nr.13, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ. 5.Administrator judiciar: RDV Insolvenţă SPRL, CIF 20652920, număr înregistrare Registrul societăţilor profesionale 0032, sediul social Bulevardul Traian, nr.80, bl. H3, sc. A, ap. 27, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, tel./fax 0333/407534, e-mail [email protected], nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Stroe Daniela.
6.Subscrisa RDV Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Logturism SRL conform sentinţei comerciale nr. 239/F/12.03.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 391/103/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Logturism SRL prin Sentinţa comercială nr.239/F/12.03.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.391/103/2010.
7.1.Debitorul SC Logturism SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Logturism SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 07.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 21.05.2010;
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 04.06.2010; Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 18.06.2010.
8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc în Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr.3, bl. E2 (bloc turn Ozana), et. 1, ap. 20, judeţul Neamţ, la data de 26.05.2010, ora 12.00 având ca ordine de zi: prezentarea stadiului procedurii, desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului creditorilor, confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata