M.C.F.D.P.ANINA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 14578293
Data publicării în BPI: 14 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 27.10.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5976/115/2013, Tribunal Caras-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic: Maldea Nicusor.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Resiţa, str. Horea, nr. 2-4, jud. Caras-Severin, Număr de telefon 0255/213304.

3.Debitor: S.C M.C.F.D.P. Anina SRL cu sediul social în comuna Grădinari, str. F.S. nr. 361, jud. Caras-Severin Număr de ordine în registrul comerţului J11/105/2002, CUI 14578293.

4. Administrator judiciar: Licev Grup S.P.R.L. cu sediul social în Resiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin. nr. înregistrare în U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006 tel./fax 0255/212940, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: ec. Onete Florian.

5. Subscrisa: Licev Grup S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C M.C.F.D.P. Anina SRL, conform Încheierii Civile nr. 232/JS din data de 24.04.2014, pronunţată de Tribunalul Caras-Severin, Secţia a II-a civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 5976/115/2013 în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ notifică

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului S.C M.C.F.D.P. Anina SRL prin Încheierea civilă nr. 232/JS din data de 24.04.2014 pronunţată de Tribunalul Caras-Severin, Secţia a II-a civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 5976/115/2013.

6.1. Debitorul SC M.C.F.D.P. Anina SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC M.C.F.D.P. Anina SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei :Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 27.10.2014.În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 07.11.2014. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 03.12.2014.

7. Adunarea creditorilor:Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului judiciar din Resiţa, str. Horea, bl. A2, Parter, în data de 24.11.2014, ora 12:00.

Ordinea de zi :

1) Confirmarea Administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic;
2) Desemnarea comitetului creditorilor;
3) Diverse probleme. În temeiul art.73 alin.(2) din Legea nr. 85/2006 completată si modificată, eventualele contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar de creanţe se vor depune la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Caras-Severin.

Informaţii suplimentare

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei in tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei conform OUG nr. 80/2013.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declansate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei, modificată).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata