MACCI SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 15132816
Data emiterii: 12.04.2010
Data publicării în BPI: 13.04.2010

1.Date privind dosar: număr 510/40/2008, Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Judecător sindic Pruteanu Lică. 2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, Botoşani, jud. Botoşani, programul registraturii 9-13.
3.Debitor: SC Macci SRL, cu sediul social în com. Manoleasa, satul Manoleasa, jud. Botoşani, cod fiscal 15132816, număr de ordine în registrul comerţului J07/14/2003.
4.Creditori: Listă anexă.
5 Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Glonţ Dan, cod fiscal 20373870, cu sediul în str. Octav Băncilă, nr.4, sc. C, ap. 5, Botoşani, jud. Botoşani, număr matricol 1B 0229, tel.0745125559.
6.Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Glonţ Dan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Macci SRL, conform Sentinţei comerciale nr.227/25.03.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, în dosarul 510/40/2008, în temeiul art.109 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment prin Sentinţa comercială nr.227/25.03.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, în dosarul 510/40/2008.
7.1.Debitorul SC Macci SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului gestiunea, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii de insolvenţă până la data de 25.03.2010.
7.2.Creditorii debitorului SC Macci SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie şi până la deschiderea procedurii falimentului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 06.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 03.06.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la creanţele născute în cursul procedurii este 10.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva creanţelor născute în cursul procedurii este 24.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 01.07.2010.
8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc în mun. Botoşani, bd. Mihai Eminescu, nr.27, jud. Botoşani, în data de 11.05.2010, ora 12, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar; stabilirea onorariului lichidatorului judiciar; aprobarea cheltuielilor cu procedura; alte menţiuni. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
9.Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Lista cuprinzând creditorii:

Banca Transilvania SA- Sucursala Botoşani    Mun. Botoşani, str. Marchian, bl.G2, parter, jud. Botoşani
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani    Mun. Botoşani, str. Revoluţiei, nr.5, jud. Botoşani
Primăria Municipiului Botoşani    Mun. Botoşani, str.Piaţa Revoluţiei, nr. 1, jud. Botoşani
SC OMV România Mineraloel SRL    Mun. Bucureşti, str. Căpitan Alexandru Şerbănescu, nr.85, sector 1
SC Romtranspetrol SA    Mun. Botoşani, Bd. Mihai Eminescu, nr.193, jud. Botoşani
SC Shell Hungary ZRT, la Urban şi Asociaţii SRL    Mun Bucureşti, b-dul Preciziei, nr.1, sector 6
SC Porsche Leasing România IFN SA, SC Porsche Broker de Asigurare SRL, prin Cab. Av. Măcărescu Criana    Mun. Bucureşti str. Prof. Dr. Victor Babeş nr.3, sector 5
SC Michelin România SA    Mun. Bucureşti, bd. Preciziei, nr.1, et. 4, sector 6
SC Anabella Impex SRL    Com. Vlăsineşti, sat Miron Costin, jud. Botoşani.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata