MAGHET TRANSPORT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16238638
Data emiterii: 13.05.2010
Data publicării în BPI: 21.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 278/110/2010, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, Judecător sindic Cornelia Dănăilă.
2.Arhiva str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău, tel. 514419, programul arhivei instanţei 8-16.
3.1.Debitor: SC Maghet Transport SRL Comăneşti, CIF 16238638, sediul social: str. Ştefan cel Mare, bl.E13, et.2, ap.8, loc. Comăneşti, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/495/2004. 3.2.Administrator special: nu este cazul.
4.Creditor: DGFP Bacău –str. Dumbrava Roşie, nr.1-3.
5.Lichidator judiciar: Total Expert IPURL Tg-Ocna, CIF 21115690, sediul social: str. Prosperităţii, nr.6, loc. Tg-Ocna, jud. Bacău, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0187, tel./fax 0234344215, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Bordeianu Costică.
6.Subscrisa Total Expert IPURL Tg-Ocna, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Maghet Transport SRL Comăneşti, conform sentinţei comerciale nr. 472 din data de 19.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr. 278/110 anul 2010, în temeiul art.107 alin.(1) lit.A, (b) coroborat cu art.1 alin.(2) lit.c) şi art.3 pct.25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura însolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în procedura de faliment, în forma simplificată, având în vedere cererea creditoarei DGFP Bacău conform Sentinţei comerciale nr. 472 din data de 19.04.2010, pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
7.1.Debitorul SC Maghet Transport SRL Comăneşti, are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 7.2.Creditorii debitorului SC Maghet Transport SRL Comăneşti inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrare a cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 18.06.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar de creanţe este 02.07.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este conform legii. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 16.07.2010. Data primei şedinţe a Adunării generale a creditorilor până cel târziu 07.07.2010, ora 13 la sediul lichidatorului.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 29 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata