MAGNETIC NAIL SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 17561857
Data publicării în BPI: 15 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 14.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr 2359/83/2014, Tribunalul Satu Mare, Judecător sindic: Mihaela Hăprian;

2. Registratura instanţei: Adresa: Localitatea Satu Mare, B-dul Mihai Viteazul, nr. 8, jud. Satu Mare; Programul registraturii instanţei: 0900-1200;

3.Debitor: SC Magnetic Nail SRL, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Mihai Viteazu, Nr.20/B, jud. Satu Mare, având CUI 17561857, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. J30/594/2005;

4.Creditori: A.J.F.P. Satu Mare, Piaţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare; I.T.M. Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 41, jud. Satu Mare; Primăria Satu Mare, P-ţa Romană, Bl. D8, parter, jud. Satu Mare si A.A.A.S. Bucuresti, str. Cpt. Av. Al. Serbănescu, Nr.50, sector 1, Bucuresti;

5.Lichidator judiciar: C.I. de insolvenţă Dărăban Ionel, Cod de identificare fiscală: 21638444, Sediul: Satu Mare, str. Corneliu Coposu, nr.2, ap.39; Tel/fax: 0754-098420, 0361-409862;

6.Subscrisa C.I. de insolvenţă Dărăban Ionel, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Magnetic Nail SRL, conform Încheierii nr.992/F pronunţată la data de 06.10.2014 de Tribunalul Satu Mare în dosarul nr. 2359/83/2014, in temeiul art. 99 si art. 100 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa coroborate cu art. 67 si art. 74 din acelasi act normativ, notificăm

7. Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Magnetic Nail SRL prin Încheierea nr. 992/F pronunţată la data de 06.10.2014 de Tribunalul Satu Mare în dosarul nr.2359/83/2014.

7.1. Debitorul SC Magnetic Nail SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa.

7.2.Creditorii debitorului SC Magnetic Nail SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei pana la data de 14.11.2014; În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este la data de 24.11.2014;

Termenul pentru depunerea contestaţiilor asupra creanţelor formulate împotriva averii debitoarei este de 7 zile de la publicarea in Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, conform art. 111, alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este la data de 15.12.2014;

8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 28.11.2014, ora 1300, la sediul lichidatorului judiciar având ca ordine de zi: desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar; stabilirea onorariului în suma de 1.200 lei si un onorariu de succes de 7% din sumele încasate în cursul procedurii. Deschiderea procedurii falimentului se notifică O.R.C.-ului de pe lângă Tribunalul Satu Mare pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa .

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.

Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor.

Repunerea pe rol a acestora este posibila doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. în cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocata, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar masurile de executare silita pot fi reluate.

La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât si executările silite suspendate încetează, art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata