MAKLER PLUS SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 15736618
Data publicării în BPI: 06 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 7939/99/2014 (529/2014) Tribunal IASI Secţia II CIVILĂ-FALIMENT Judecător sindic: d-na Mihaela Corugă-Butucă

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: IASI, str. Elena Doamna, nr. 1A Număr de telefon: 0232215160 programul arhivei/ registraturii instanţei: 9-13

3.1. Debitor: SC MAKLER PLUS” SRL Cod de identificare fiscală: 15736618 sediul social: în sat Bivolari, com. Bivolari, Ferma Bivolari, Magazia C15, jud. Iasi, Număr de ordine în registrul comerţului: J22/1640/2003.

4.Creditori: SC VANBET SRL cu sediul în sat Sălcioara, com. Banca, jud. Vaslui 5.Administrator judiciar: „EuroBusiness LRJ”SPRL Cod de identificare fiscală: RO 16605670 sediul social: Iasi, str.
Zorilor nr. 11, jud. Iasi Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0022/2006 Tel/Fax: 0232/22.07.77 E-mail: [email protected], Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică EDUARD PASCAL

6.Subscrisa: „EuroBusiness LRJ” SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC MAKLER PLUS” SRL conform Sentintei Civila nr 439/22.10.2014 pronunţată de Tribunalul IASI, Secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 7939/99/2014 (529/2014), în temeiul art. 45 alin.(1), lit. d) coroborat cu art.66 alin. (6) și (7) si în temeiul art. 71, alin.(1) din Legea 85/2014, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC MAKLER PLUS” SRL prin Sentinţă civilă nr 439/22.10.2014 pronunţată de Tribunalul IASI, secţia II CIVILĂ-FALIMENT, în dosarul nr. 7939/99/2014 (529/2014)

7.1. Debitorul SC MAKLER PLUS SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC MAKLER PLUS SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 28.11.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.12.2014. Depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar se face în 5 zile de la publicarea Tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termenul pentru verificarea definitivării tabelului de creante este: 18.02.2015.

8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului judiciar. Adresa Iasi, str. Zorilor nr. 11, Data:22.12.2014, ora 1200 având ca ordine de zi: alegerea Comitetului creditorilor, desemnarea presedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu si stabilirea remuneratiei acestuia, precum si a oricăror alte aspecte necesare derularii procedurii.

9. Comitetul creditorilor: –

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul IASI/ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014
privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.

Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014 privind procedura
insolvenţei ).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata