MANNHEIM OIL SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei – procedura generală

CUI: 6695853
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar:1360/115/2014 Tribunalul Caraş-Severin Secţia a II-a Civilă, de Contencios, Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Maldea Nicușor.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Horea, nr.2-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, Număr de telefon: 0255-213304 programul arhivei/registraturii instanţei: 9-12.

3.Debitor: SC Mannheim Oil SRL Caransebeș; Cod Unic de Înregistrare: 6695853; Sediu social: Caransebeș, Calea Severinului, nr. 7, Jud. Caraş-Severin; Număr de Ordine în Registrul Comerţului: J11/1170/1994.

4. Administrator judiciar: Darada Insolv I.P.U.R.L.; Cod de Identificare Fiscală: 31022114; sediul ales: Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.7, et.2, cam.21, Jud. Caraş-Severin; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II – 0639/2012; Telefon/Fax: 0355/429.116;0355/429.117.

5. Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mannheim Oil SRL, conform Sentinței Civile nr. 497/JS din data de 16.07.2014 pronunţată de către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1360/115/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006, modificată, privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

6. Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura generală – împotriva debitoarei SC Mannheim Oil SRL, prin Sentința Civilă nr. 497/JS din data de 16.07.2014, pronunţată de către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1360/115/2014.

7. Debitorul SC Mannheim Oil SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea 85/2006, modificată, privind procedura insolvenţei.

7. 1. Creditorii debitorului SC Mannheim Oil SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.1.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este: 17.11.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită de verificare a creanţelor, de admitere, afişare şi comunicare a Tabelului preliminar al creanţelor este: 02.12.2014. Contestațiile la tabelul preliminar al creanţelor pot fi depuse în termen de 5 zile de la data publicării tabelului în BPI. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor admise este: 17.12.2014.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima şedinţă a adunării generale a creditorilor debitoarei va avea loc la data de: 24.11.2014, orele 12.00, la sediul ales al administratorului judiciar din Reşiţa, str. P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, et.2, ap.21, jud. Caraş-Severin, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea/confirmarea comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; alte menţiuni. Lipsa creditorilor de la această adunare, constituie acordul tacit al acestora cu privire la punctele de vedere de pe ordinea de zi.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura generală – se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.

Informaţii Suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata