MARANIS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 6907514
Data emiterii: 01.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 2769/99/2009, (nr. în format vechi 169/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Artenie Dan.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, jud. Iaşi, număr de telefon 0232/248000.
3.Debitor: SC Maranis SRL, cu sediul social în satul Leţcani, com. Leţcani, jud. Iaşi, număr de ordine în Registrul Comerţului J22/3174/1994, cod unic de înregistrare 6907514.
4.Creditor: D.G.F.P. a jud. Iaşi, cu sediul social în Iaşi, str. A. Panu, nr.26.
5.Lichidator judiciar: Solvens S.P.R.L. Iaşi, nr. de înregistrare RSP 0149, nr. matricol 2A0274, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.317, sc.B, parter, jud. Vaslui, tel/fax 0232/433533, mobil 0744/609.310, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Apostul Dumitru.
6.Subscrisa: Solvens S.P.R.L. Iaşi în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Maranis SRL, conform Certificat din data de 01.04.2010, pronunţat de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosar nr.2769/99/2009 (nr. în format vechi 169/2009), în temeiul art.107 şi art.109 din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Intrarea debitoarei în procedura de faliment având în vedere că: Prin Certificatul din data de 01.04.2010 emis de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment în dosarul nr.2769/99/2009 (nr. în format vechi 169/2009 ), s-a dispus intrarea în faliment împotriva debitoarei SC Maranis SRL Leţcani
7.1.Debitoarea SC Maranis SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Maranis SRL Iaşi trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 25.05.2010. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţelor deţinute împotriva debitorul. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 11.06.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 14.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi definitivarea tabelului creanţelor este 24.06.2010, ora 1100. Se convoacă şedinţa Adunării creditorilor la data de 02.07.2010, ora 1100 la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, b¬dul. T. Vladimirescu, nr.87, sc.B, ap.1, parter, având pe ordinea de zi alegerea comitetului creditorilor, al preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei; Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate; Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă; „ Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 1,5; 3,00 sau 5,00 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata