MARATON CONSTRUCTION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17065780
Data publicării în BPI: 02 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.12.2014

1. Date privind dosarul: 13836/63/2014 Tribunal Dolj Secţia a II-a Civila

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Brestei nr. 12, Craiova, Doljj, Număr de telefon 0251/418612 programul arhivei/registraturii instanţei 08.30 – 12.30

3.1. Debitor: SC Maraton Construction SRL cu sediul social în com. Carcea, sat Carcea, str. Stefan cel Mare nr. 56A, jud. Dolj, avand Cod de identificare fiscală 17065780, Număr de ordine în registrul comertului J16/2397/2004

4. Administrator judiciar: Ubi Lex IPURL Cod de identificare fiscală 31175827 sediul social str. Carol I nr. 20A, ap. 5, Craiova jud. Dolj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0653 tel./fax
0720.5474.99/0351.416.787, E-mail: [email protected], Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Guta Cosmin

5. Subscrisa Ubi Lex IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Maraton Construction SRL, conform încheierii din data de 19/11/2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a II-a civila, în dosarul 13836/63/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 si art. 67 alin. (1) din acelasi act normativ notifică:

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Maraton Construction SRL prin încheierea  din data de 19/11/2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a II-a Civila, în dosarul 13836/63/2014

7.1. Debitorul SC Maraton Construction SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Comiradi SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20/12/2014
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14/01/2015
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 28/01/2015

8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în str. Calea Bucuresti, bl. 17C, sc. 1, ap. 7, Craiova, jud. Dolj, ulterior intocmirii Tabelului Preliminar, urmand a se efectua convocari în acest sens.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj

Informaţii Suplimentare:

In vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata