MARCATIN SA – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 8277431
Data publicării în BPI: 13 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 22.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 28085/3/2014, Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă. Judecător sindic: GURĂU CLAUDIA. Termen 18.02.2014 – Completul C15 – ora 9,00.

2.Arhiva/registratura instanţei: Bdul Unirii nr.37, sector 3, Bucuresti, număr de telefon: 021.313.28.01, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri 9-14.

3.1. Debitor: societatea MARCATIN SA, cu sediul social în Bucuresti, str. Abrud nr. 114, camera 2–3, sector 1. Cod de identificare fiscală 8277431, Număr de ordine în registrul comerţului: J40/2291/1996.

3.2. Administrator special: NEDESEMNAT.

4.Creditor: – societatea SWARCO VICAS SA, cu sediul ales în Bucuresti, Bdul Preciziei nr. 1, etaj 4, sector 6.

5.Administrator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ VONICA LUCIAN, Cod de identificare fiscală 25049727, sediu social: Bucuresti, str. Popa Soare nr. 37, sector 2, sediu ales: Bucuresti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO I – 2329/18.12.2008, Tel. 021.315.17.73 – 74, fax 021.315.17.77, e-mail: [email protected] Nume si prenume reprezentant administrator judiciar: Vonica Lucian.

6. Subscrisul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ VONICA LUCIAN, în calitate de administrator judiciar al debitorului societatea MARCATIN SA, conform Sentinţei civile nr. 9342 din 05.11.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 28085/3/2014, în temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notific:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, împotriva debitorului societatea MARCATIN SA, prin Sentinţa civilă nr. 9342 din 05.11.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 28085/3/2014.

7.1. Debitorul societatea MARCATIN SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii să depună la dosar documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, sub sancţiunea prevăzută de art. 82 lin. (2) si art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului societatea MARCATIN SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
– termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului –22.12.2014. În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor.

7.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei:
– termenul de verificare a creanţelor, de întocmire si publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 12.01.2015;
– termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 06.02.2015.

8. Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 16.01.2015, ora 15, la sediul ales al administratorului judiciar din Bucuresti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, cu următoarea ordine de zi:
1.prezentarea situaţiei debitorului;
2.desemnarea Comitetului creditorilor;
3.confirmarea administratorului judiciar si stabilirea onorariului, propunând onorariul de 3.000 lei lunar + 5 % din sumele distribuite creditorilor;
4.diverse.

9. Comitetul creditorilor: – nedesemnat.

10. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si de actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, din care unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă la sediul ales din Bucuresti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem online, într-un cont distinct de venituri al bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îsi are domiciliul sau, după caz, sediul social plătitorul taxei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, conform art.75 din Legea
nr. 85/2014.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata