MARDUM COM METAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18110960
Data emiterii 12.05.2010
Data publicării în BPI: 21.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar vechi 597/2009, nr. nou 8803/99/2009, Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, Judecător¬sindic Dan Artenie.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, tel. 0232215160, programul arhivei/registraturii instanţei 9-13. 3.1.Debitor: SC Mardum Com Metal SRL, CIF 18110960, cu sediul social în Iaşi, Bd. Chimiei nr.14, et.1, cam.14, nr. de ordine în registrul comerţului J22/2749/2005.
3.2. Asociat: Gheoghiu Dan, domiciliat în Iaşi, str. Cerna, nr.13, bl.O10, sc.C, et.4, ap.18.
4.Creditor: SC Sigstrat SA, cu sediul în str. Unirii, nr.40, loc. Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş.
5.Administrator judiciar: Lichidator Master Consulting IPURL, CIF 20879282, cu sediul social în Iaşi, str. A. Panu, nr.36, bl.1B, tr.II, mezanin, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0021, tel/fax 0232/261631, e-mail: lmc@net_solutions.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Ec. Păcuraru Gina.
5.    Subscrisa, Lichidator Master Consulting IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mardum Com Metal SRL, conform sentinţei comerciale nr. 497/S din data de 06.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr. nou 8803/99/2009, nr. vechi 597/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.    Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Mardum Com Metal SRL, prin sentinţa comercială nr. 497/S din data de 06.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr. nou 8803/99/2009 vechi 597/2009.
7.1.Debitorul SC Mardum Com Metal SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Mardum Com Metal SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 06.07.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.08.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 30.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 09.09.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi – Judecător-sindic din Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, în data 17.09.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: confirmarea şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar, alegerea comitetului creditorilor şi al preşedintelui acestuia.
9. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata