MARIAN AMYROS SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

6

CUI: 24099662
Data publicării în BPI: 27 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1787/100/2014, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Maria Pavel

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bd. Republicii, nr. 2A, Baia Mare, jud. Maramures, Număr de telefon 0262- 218.235, programul arhivei/registraturii instanţei 8-12.

3.1. Debitor: SC MARIAN AMYROS SRL, Cod de identificare fiscală: 24099662, Sediul social: Baia Mare, str. Emil  Racoviţă nr. 50, jud. Maramureş, Număr de ordine în registrul comerţului: J24/1207/2008.

3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.

4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă – Chis Liviu, Cod de identificare fiscală: 21759748, sediul social: str. 9 Mai nr. 31, Baia Mare, jud. Maramures, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B 1438, Tel: 0362-408.246, Fax: 0262-225.094, E-mail cii.chisliviu@gmail.com, operator de date cu caracter personal: 11446.

5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Chiş Liviu, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC MARIAN AMYROS SRL, conform Sentinţei civile nr. 4801 din 03/11/2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1787/100/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) /si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică:

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC MARIAN AMYROS SRL prin Sentinţa civilă nr. 4801 din 03/11/2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1787/100/2014.

6.1. Debitorul SC MARIAN AMYROS SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC MARIAN AMYROS SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia  prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15/12/2014.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19/01/2015.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar: 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 23/02/2015.

7. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din Baia Mare,Bd. Republicii nr. 7 ap. 21, jud. Maramureş, în data de 23/01/2015, ora 10, cu următoarea ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar; stabilirea retribuţiei acestuia (propunem un onorariu lunar de 500 lei şi onorariu de succes de 5% din sumele obţinute din vânzarea bunurilor debitorului şi/sau recuperarea de creanţe); desemnarea comitetului creditorilor; dacă creditorii avansează cheltuieli pentru desfăşurarea procedurii; diverse.

8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă, fax: 0262-225.094, e-mail: cii.chisliviu@gmail.com..

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata