MATLEN COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei

CUI: 4240359
Data emiterii: 03.03.2010
Data publicării în BPI: 5.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 1116/86/2010, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător¬sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, Suceava, număr de telefon: 0230&214948, programul arhivei instanţei: zilnic orele 900&1300.

3.Debitor: SC Matlen Com SRL, sediul social în Suceava, str. Mărăşeşti, nr. 44, bloc T1, scara A, ap.30, jud. Suceava, CIF 4240359, număr de ordine în registrul comerţului J33/1196/1993.

4.Creditori: nu este cazul.

5.Administrator judiciar Accerr IPURL, CIF RO 13152280, sediul social Suceava, str. Universităţii, nr. 19, bloc B, scara A, ap. 1, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0102/2006, tel/fax 0230&512212, e-mail accerrsuceava@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Muntean Elena Doina.

6.Subscrisa Accerr IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC Matlen Com SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 135/23.02.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6824/86/2009, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei a debitorului SC Matlen Com SRL, prin Încheierea nr. 21/16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1116/86/2010.

7.1.Debitorul SC Matlen Com SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Matlen Com SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 16.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.03.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului creanţelor este 13.04.2010.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.04.2010. Termenul limita pentru depunerea raportului prevăzut de art. 59 Lg. 85/2006 este 30.03.2010. Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este în termenul prevăzut de lege.

8.Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidator judiciar din str. Universităţii, nr. 19, bloc B, scara A, ap. 1, Suceava, în data de 28.04.2010, ora 1000, având ca ordine de zi: prezentarea raportului întocmit în baza prevederilor art. 59 din Legea 85/2006; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar şi a retribuţiei de 2.000 lei, precum şi stabilirea unui comision din încasări de 8%.

Nota: În cazul în care creditorii nu vor putea fi prezenţi, reprezentaţi legal la adunarea creditorilor sau nu vor transmite în scris votul cu privire la ordinea de zi până la data şi ora şedinţei, se consideră acceptul tacit faţă de ordinea de zi comunicată sau hotărârea luată de creditorii prezenţi, dacă sunt majoritari, după caz.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 1,5 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata