MAYER CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 22980525
Data emiterii: 13.04.2010
Data publicării în BPI: 27.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar1999/110/2010, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic d-na Oborocianu Maria.
2.Arhiva/registratura instanţei: Str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de tel.0234.51.44.19, programul arhivei/registraturii instanţei 10.30-12.30.
3.1.Debitor: SC Mayer Construct SRL, CIF RO22980525, sediul social în Bacău, str. Glod Gheorghe, nr.20, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/2205/2007.
3.2.Administrator special nu a fost desemnat.
4.Creditori: conform lista anexa şi orice altă persoană interesată.
5.Administrator judiciar Sierra Quadrant SPRL, CIF RO13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr.11A, loc. Bacău, jud. Bacău, nr. de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, tel./fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail: [email protected], nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragomir Florin. 6.Subscrisa Sierra Quadrant SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mayer Construct SRL, conform Incheierii de şedinţa din 31.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 1999/110/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Mayer Construct SRL, prin încheierea din 31.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 1999/110/2010 7.1.Debitorul SC Mayer Construct SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Împotriva deschiderii procedurii creditorii pot formula opoziţii în termen de 15 zile de la notificare, iar termenul de soluţionare a acestora nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere.
7.2.Creditorii debitorului SC Mayer Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.05.2010 În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.07.2010.
8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la: adresa Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.11A, în data de 05.07.2010, ora 14.00 având ca ordine de zi: prezentarea demersurilor administratorului judiciar de la data deschiderii procedurii; prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 LPI şi aprobarea acestora; desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; confirmarea administratorului judiciar; – aprobarea onorarului administratorului judiciar de 5000 lei / lună în perioada de observaţie, iar în perioada de reorganizare/faliment 2000 lei/lună şi 8% din valoarea sumelor achitate către creditori; aprobarea desemnării SC Contafin SRL societate de expertiză contabilă în vederea efectuării analizei financiar contabile asupra situaţiilor financiare aparţinând societăţii şi puse la dispoziţia administratorului judiciar de organele fiscale şi/sau administratorul statutar pentru determinarea cauzelor şi împrejurărilor ce au determinat insolvenţa. Aprobarea onorariului pentru societatea de expertiză în valoare de 1.000 lei.
9.Comitetul creditorilor nu a fost desemnat.
10.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi depusă la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. În vederea verificării acesteia, un exemplar al declaraţiei de creanţă împreună cu documente justificative vor fi comunicate prin poşta lichidatorului.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). În conformitate cu prevederile art.52 din Legea 85/2006 creditorii vor trebui să precizeze dacă invocă compensarea creanţelor cu cele ale debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.

Lista creditorilor:

1    Ager Quality    Jud. Bacău, loc. Bacău str. Miron Costin, bl. 7, sc.A, ap.7
2    Arabesque    Jud. Galaţi, loc. Galaţi, str. Timişului, nr.1
3    Atlas    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Gh. Donici, nr.1 bis
4    Baron Development    Jud. Iaşi, loc. Iaşi, str. Petru poni, nr.2 G
5    BCR Leasing    Bucureşti, sect. 3, str. Alba Iulia, nr.8, bl. 17
6    Carotino Forest    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Bicaz, bl. 11, sc.A, ap.19
7    CIP&DOR    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Digu Bârnat, nr.15, sc.A, ap.10
8    Cofraje Alsina    Jud. Giurgiu, sos. Giurgiu, nr.1, com. Ghimpaţi
9    Conextrust    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. I.S. Sturza, nr.78
10    Covired    Jud. Bacău, loc. Buhuşi, str. Libertăţii, nr.216
11    Crina Imobiliare    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. C. Muşat, nr.3
12    Dakota Est    Jud. Neamţ, loc. Tg. Neamţ, str. Slt. Radu Teoharie, nr.102
13    DAW Benta    Jud. Mureş, loc. Sancraiu de Mureş, nr.201
14    Gelmar    Jud. Bacău, com. Letea Veche, str. Trecătoarea Holtului, nr.119
15    Inter AFA Trading    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Păcii, nr.2
16    Intercredit    Jud. Bacău, loc. Bacău, str Vadu Bistriţei, bl. 29, sc.B
17    International Nivafil    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Gh. Donici, nr.1 bis
18    Luconfin    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Nicu Enea, nr.114
19    Matmedia    Jud. Bacău, loc. Bacău, Calea Bîrladului, nr.19
20    Microsistem Conect    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. 9 Mai, bl. 31, sc.A, ap 19
21    Technosum    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Ion Luca, nr.9, sc.A, ap.18
22    TQM Group    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Mioriţei, nr.29
23    UMB Comercial    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Republicii, nr.199
24    Vamibcons    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. A. cel Bun, bl. 13, sc.D, ap.9
25    AFP Bacău    Jud. Bacău, loc. Bacău, str. 9 Mai, nr.33.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata