MBB IMOBILIARE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17124429
Data emiterii: 17.05.2010
Data publicării în BPI: 01.05.2010

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2859/40/2010 Tribunal Botoşani Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Judecător – sindic Axinte Lăcrămioara
2.Arhiva instanţei: str. Maxim Gorki nr.8 loc. Botoşani jud. Botoşani nr.tel. 0231/511739 programul arhivei instanţei 9- 13
3.1. Debitor: SC MBB Imobiliare SRL CIF: 17124429 sediul: b-dul Mihai Eminescu nr.74, loc. Botoşani, jud. Botoşani; Număr de ordine în registrul comerţului J07/26/2005.
4.Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Botoşani – str. Piaţa Revoluţiei nr.5 Botoşani, Primăria Botoşani – str. Piaţa Revoluţiei nr.1, Botoşani, ITM Botoşani – str. Calea Naţională nr.83A bis Botoşani.
5.Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Bordianu Liliana, atestat 1B0223/2007, CIF 25877096; sediul social str. Griviţa nr.1, bl. 14D, sc.D, ap. 24 Botoşani; sediul ales pentru corespondenţă str. Aprodu Purice nr.5 Botoşani; tel./fax 0231/514228; 0744/533.310, e-mail: bordianuliliana@gmail.com
6.    Subscrisul: Cabinet individual de insolvenţă Bordianu Liliana în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MBB Imobiliare SRL Botoşani, conform sentinţei comerciale nr.110 din data de 04.05.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 2859/40/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborat art.33 alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.    Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC MBB Imobiliare SRL prin sentinţa comercială nr.110 din 04.05.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 2859/40/2010.
7.1. Debitorul SC MBB Imobiliare SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC MBB Imobiliare SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii este: în 15 zile de la primirea notificării (art.32 alin.2)
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 01.07.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.07.2010.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 29.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 12.08.2010.
8.    Se notifică: faptul ca Adunarea creditorilor, convocată din oficiu în temeiul art.14 şi următoarele din Legea 85/2006, va avea loc la sediul C.I.I. Liliana Bordianu din Botoşani, str. Aprodu Purice nr.5 în data de 20.07.2010 ora 10 având ca ordine de zi:
1.Confirmarea componentei comitetului creditor;
2.Confirmarea lichidatorului judiciar;
3.Confirmarea onorariului lichidatorului judiciar;
4.Prezentarea raportului de evaluare;
5.Aprobarea metodei de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. Propunerea lichidatorului judiciar: licitaţie publica; 6.Aprobarea regulamentului de vânzare;
7.Aprobarea cheltuielilor de procedura;
8.Aprobarea angajării unui avocat şi a aprobării remuneraţiei avocatului în conformitate cu art.23 din Legea 86/2006. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Botoşani / registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare:
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.  Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei la Primăria Botoşani – RO13 TREZ 1162 1070 203X XXXX cod fiscal 3372882 şi de un timbru judiciar de 0,50 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata