MDC INVEST SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 13273762
Data emiterii: 28.04.2010
Data publicării în BPI: 07.05.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar: 7955/99/2009 (nr.format vechi 532/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial-faliment, Judecător-sindic Miţică Alexandru.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, jud. Iaşi, tel. 0232.248000.
3.Debitor: SC MDC Invest SRL, cu sediul social în mun. Iaşi, str. Păcurari, nr.94, jud. Iaşi; nr. de ordine în registrul comerţului J22/582/2000, CUI 13273762.
4.Creditor: SC Bambus SRL Bârlad.
5.Administrator judiciar: Solvens SPRL, nr. de înregistrare RSP 0149, nr.matricol 2A0274, Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.317, sc.B, parter, jud. Vaslui, tel./fax: 0232/433533, mobile 0731/337747, 0744/609.310, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Apostul Dumitru.
6.Subscrisa Solvens SPRL Iaşi în calitate de administrator judiciar al debitorului SC MDC Invest SRL, conform sentinţei 391/S, din data de 14.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul nr.1548/99/2009 (nr.format vechi 79/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(l) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Intrarea debitoarei în procedura generală a insolvenţei având în vedere că: Prin sentinţa comercială nr.391/S din data de 14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment în dosarul nr.7955/99/2009 (nr.format vechi 532/2009), s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC MDC Invest SRL. 7.1.Debitoarea SC MDC Invest SRL, are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC MDC Invest SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este de 14.06.2010. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţelor deţinute împotriva debitorul. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 14.07.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 20.082010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 01.09.2010., ora 1100. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este de 01.09.2010. Se convoacă şedinţa adunării creditorilor la data de 10.09.2010 ora 1100 la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Bd. Tudor Vladimirescu, nr.87, sc.B, parter, ap.1, jud. Iaşi, având pe ordinea de zi: alegerea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 1,5; 3,00 sau 5,00 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata