MEGA DESIGN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 14238224
Data emiterii: 17.05.2010
Data publicării în BPI: 18.05.2010

1.Date privind dosarul: număr 11/99/2010 (3/2010); Tribunalul Iaşi – Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ. 2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr.20A, judeţul Iaşi, număr de telefon/fax 0232/215160.
3.Debitor: SC Mega Design SRL, CIF 14238224, municipiul Iaşi, Calea Chisinaului nr.43, număr de ordine actual în registrul comerţului J22/944/2001.
4.Creditori: AFP Iaşi
5.Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iasi; C.I.F. RO 20749991; sediul social în mun. Iaşi, str. Anastasie Panu nr.13, bloc „Ghica Voda” nr.3A, mezanin, Număr RSP 0025/2006; tel./fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, pagina de web: www.cimsprl.ro; nume şi prenume reprezentant administrator judiciar ec. Apetrei Mărioara.
6.Subscrisa Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iaşi, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mega Design SRL, conform sentinţei comerciale nr. 509/S din data de 11.05.2010 pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, în dosarul 11/99/2010 (3/2010), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Mega Design SRL, prin sentinţa comerciala nr.509/S din data de 11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iasi – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.
7.1.Debitorul SC Mega Design SRL are obligaţia ca pana la data de 21.05.2010 să predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Mega Design SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 09.07.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.08.2010.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar: 27.08.2010.
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar: 07.09.2010, ora 11.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 09.09.2010.
8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar în data de 03.09.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui comitetului, precum şi a oricăror alte aspect necesare derulării procedurii.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică conform Cod proc. civ. debitorului, creditorilor şi ORC Iasi pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se publică în BPI şi intr-un ziar de larga circulaţie. 10. în temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006 administratorul judiciar convoacă: Adunarea Generală a Asociaţilor SC Mega Design SRL în vederea desemnării administratorului special, la data de 31.05.2010, ora 12.00, sau ulterior, la data de 07.06.2010, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar: Iaşi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl. Ghica Voda, nr.3A, mezanin..
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata