MELCRET-AT SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului

CUI: 6592475
Data publicării în BPI: 14 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.11.2014
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 4658/121/2012, Tribunalul Galaţi

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, Număr de telefon: 0236/460.331, Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00,

3.1. Debitor: SC Melcret-At SRL Galaţi, cu sediul în mun. Galaţi, str. Tecuci, nr. 159, jud. Galaţi, nr. de înregistrare in Registrul Comerţului: J17/3178/1994, CUI: RO 6592475.

3.2. Administrator special: Teodorescu Alexandru, conform A.G.E.A. nr. 1270/24.09.2012

4. Lichidatori judiciari:
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. De înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: [email protected], nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă, Mititelu Corneliu.

LD Expert Grup I.P.U.R.L. – sediul: mun. Huşi, str. Fundătura Viilor, nr. 23, jud. Vaslui, tel/fax: 0235/481443, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: ec. Lazăr Dumitru.

5. Subscrisele, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. şi LD Expert Grup I.P.U.R.L. Huşi, în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului SC Melcret-At SRL Galaţi, cu sediul în mun. Galaţi, str. Tecuci, nr. 159, jud. Galaţi, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului: J17/3178/1994, CUI: RO 6592475, numite potrivit Sentinţei nr. 783/07.10.2014 şi Încheierii de îndreptare a erorii materiale din data de 08.10.2014 pronunţate de Tribunalul Galaţi in dosarul nr. 4658/121/2012, în temeiul art. 108 alin. 1 şi 2 coroborat cu art. 61 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

5.1. Deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva SC MELCRET-AT SRL GALAŢI, nr. de înreg. ORC J17/3178/1994, CUI RO 6592475, cu sediul social în mun. Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, dispusă prin Sentinţa nr. 783/07.10.2014 şi Încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 08.10.2014, pronunţate de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 4658/121/2012. Prin aceeaşi hotarâre s-a dispus, de asemenea, dizolvarea societăţii şi ridicarea dreptului de administrare împotriva debitoarei SC MELCRET-AT SRL GALAŢI.

5.2. Debitorul SC MELCRET-AT SRL GALAŢI are obligaţia de a preda gestiunea averii către lichidatori, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum şi lista creanţelor născute în cursul procedurii până la data de 17.10.2014.

6. Creditorii societăţii debitoare SC MELCRET-AT SRL GALAŢI trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile de mai jos.

6.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului în tabelul suplimentar, născute după data deschiderii procedurii, este 17.11.2014. În temeiul art. 76 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.1.1. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 10.12.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii la creanţele născute în cursul procedurii este 30.12.2014.

Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 09.01.2015.

7. Comitetul creditorilor: Banca Transilvania SA, SC Dunacolor SRL, SC Alumil Rom Industry SRL 8.Deschiderea procedurii generale a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi pentru efectuarea
menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă sau garanţii şi va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii.

3. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita lichidatorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Lichidatorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora.

4. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă peadresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorilor judiciari şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorii judiciari poate fi comunicat în mod direct acestora, prin poştă.

5. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Galaţi.

6. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata