MELITA INVEST SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 24967905
Data publicării în BPI: 28 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 29.12.2014

1. Număr dosar: 8189/99/2014, Tribunalul Iaşi – Secţia II Civilă – Faliment, Judecător-sindic: Nicoleta Lenuţa Zaharia.

2.Arhiva/registratura instanţei: Iasi, str. Elena Doamna nr.1A, jud. Iasi. Programul arhivei/registraturii instanţei 09.00- 13.00.

3.Debitor: SC Melita Invest SRL, cod de identificare fiscală: 24967905, sediul social: Mun. lasi, Sos. Păcurari nr.1A, bl 540, tr.5, et.6, ap.4, Jud. Iaşi, număr de ordine în Registrul Comerţului: J22/119/2009.

4.Creditor: Oficiul Registrului Comertului Iasi

5.Administrator judiciar: Alfa & Omega Insolv IPURL, sediul social: Mun. Iaşi, Zona Buna Vestire, str. Emil Honoriu nr.1, Jud. Iaşi, sediul procesual ales: Mun. Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl.Peneş Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr.19, jud.Iaşi, Complex de Birouri NH BUSINESS”, cod de identificare fiscală: 31084010, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0641, tel/fax: 0744.520.508, 0332.814.773, e-mail: [email protected] Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Muraru Adriana.

6.Subscrisa: Alfa & Omega Insolv IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Melita Invest SRL conform Încheierii nr.490/13.11.2014, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia II Civilă – Faliment, în dosarul
nr.8189/99/2014, în temeiul art. 71 alin.1, art. 100 şi următoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitoarei SC Melita Invest SRL prin Încheierea nr.490/13.11.2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia II Civilă – Faliment, în dosarul nr.8189/99/2014.

7.1. Debitorul SC Melita Invest SRL are obligaţia ca până la data de 17.11.2014 să predea actele prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului SC Melita Invest TR SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.12.2014.
În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineti împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.01.2015.

7.2.3. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 26.03.2015.

8. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 23.01.2015, ora 12.00, la biroul administratorului judiciar din Mun. Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl.Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr.19, jud.Iaşi, Complex de Birouri NH Business”, cu următoarea ordine de zi:
1.Confirmarea administratorului judiciar desemnat de instanţă si stabilirea onorariului, propunerea acestuia fiind de 3.000 lei lunar plătibil din averea debitoarei si 5% din vânzări active şi recuperări creanţe;
2.Constituirea comitetului creditorilor si desemnarea presedintelui acestuia;
3.Prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu art.97 din Legea 85/2014.

9. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.

10. Informaţii suplimentare:

10.1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 alin.1 şi 104 alin.1 din Legea 85/2014. 10.2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

10.3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

10.4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Iaşi – Secţia II Civilă – Faliment. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru de 200 lei.

11. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin. 1 din Legea 85/2014).

12. Menţiuni speciale: Vă solicităm să faceţi menţiunile corespunzătoare în registrele dumneavoastră, astfel încât orice persoană fizică sau juridică să poată lua la cunostinţă de situaţia juridică a societăţii în cauză.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata