MERGETO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată

35
CUI: 11919582
Data emiterii: 01.06.2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3810/110/2009; Tribunalul Bacău-Secţia Comercială şi Contencios Administrativ. 2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, arhivă: 0234/525221, fax: 0234/525211.
3.Debitor: SC Mergeto SRL, cu sediul în Localitatea Comănești, jud. Bacău, str. Moldovei nr. 79, număr de ordine în Registrul Comerţului sub nr. J4/393/1999, CUI:: 11919582.
4.Creditori: DGFPJ Bacău.
5.Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iaşi, CIF RO20749991, sediu în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 13, bl.„Ghica Voda” nr. 3A,mezanin, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0025/2006; tel./fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Ec. Apetrei Mărioara.
6.Subscrisa Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Mergeto SRL, conform sentinţei civile nr. 251/19.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 3810/110/2009, şi avand în vedere încheierea judecătorului sindic din data de 14.05.2010, notifică: 7.Deschiderea procedurii de faliment în formă simplificata împotriva debitorului SC Mergeto SRL, dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acestuia prin sentinta civila nr. 251/19.02.2010.
7.1.Debitorul SC Mergeto SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei sa predea lichidatorului judiciar toate documentele financiar-contabile, actele juridice şi patrimoniale ale debitoarei, impreuna cu întreaga gestiune a debitoarei, asa cum prevede art.28 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, art.35 coroborat cu art.44 din Legea 85/2006. 7.2.Creditorii debitorului SC Mergeto SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 25.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 23.07.2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar 02.08.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 13.08.2010.
8.Deschiderea procedurii de faliment în forma simplificata, ridicarea dreptului de administrare şi constatarea dizolvarii debitorului se notifică, debitorului, creditorilor şi ORC Bacău pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se publica, în BPI şi intr-un ziar de larga circulatie.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News