MERRA INTERNAŢIONAL 2006 SA – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18396022
Data publicării în BPI: 15 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 23.10.2014
1. Date privind dosarul:Număr dosar 213/91/2010 Tribunalul Vrancea Secţia a II-a civilă si de contencios administrative fiscal Judecător sindic FF 3 – Dibus Mariela

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Vrancea Secţia a II-a civilă si de contencios administrativ fiscal

3.1. Debitor: Merra International 2006 SA, Cod de identificare fiscală 18396022 sediul social Focsani, Str Comisia Centrală nr 82, et 1, Vrancea Număr de ordine în registrul comerţului J39/138/2006, tel./fax E-mail

4.Creditor: Listă anexă:

5.Lichidator judiciar:Asist Cont IPURL,Cod de identificare fiscală 21485910 sediul social str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, 620035 Focsani, România Număr de ordine în registrul formelor de organizare RFO 0652.Tel/Fax 0237223226 E-mail asistcont@asistcont.ro Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Palade Mitică-Lulu

6.Subscrisa Asist Cont IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Merra International 2006 SA conform Sentinta civila nr 469 din data de 23/09/2014 pronunţată de Tribunalul Vrancea Secţia a II-a civilă si de contencios administrativ fiscal în dosarul 213/91/2010, în temeiul art. 108 alin (1) si art. 109 alin (1)si (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: obligaţiile de plată si celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat; activitatea debitorului în decursul reorganizării adduce pierderi averii sale;

7.1. Debitorul Merra International 2006 SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului Merra International 2006 SA, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului in perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 23/10/2014. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 29/10/2014 Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 31/10/2014 Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 02/11/2014

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că adunarea creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar din Focsani, str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, 620035, Vrancea la data 03/11/2014, ora 9:00:00 AM având ca ordine de zi :

8.1.Confirmarea/ înlocuirea lichidatorului judiciar si a onorariului acestuia;

8.2.Aprobare rapoarte de evaluare pentru activele aparţinând debitorului Merra International 2006 SA;

8.3.Aprobarea planului de administrare a lichidării.

9. Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Vrancea/registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2) Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3) Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

5) În temeiul Art. 20. – (1) si Art 25 din Legea 85/2006 prin prezenta sunt denunţate contractele încheiate anterior de debitor si aflate în derulare la data prezentei notificări.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata