METRAX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16294000
Data emiterii: 22.03.2010
Data publicării în BPI: 12.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar 2204/99/2009 (format vechi 117/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic Alexandru Miţică.
2.Arhiva instanţei: str. N.Gane, nr.20A, Iaşi, tel.0232/211265, programul arhivei instanţei 9-14.
3.Debitor: SC Metrax SRL, CIF 16294000, cu sediul social în str. Cicoarei, nr.3, ap.3, jud. Iaşi, J22/640/2004. 4.Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Ţiplea Liviu, CIF 25977354, cu sediul ales în str. Aurel Vlaicu, nr.75, jud. Iaşi, nr. de înscriere în tabloul UNPIR 1B1432,nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ţiplea Liviu.
5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Ţiplea Liviu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Metrax SRL, conform sentinţei comerciale nr.206/S/24.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 2204/99/2009 (format vechi 117/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Metrax SRL, prin sentinţa comercială nr.2204/S/27.01.2009, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ în dosarul 2204/99/2009 (format vechi 117/2009). Debitorul SC Metrax SRL are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului SC Metrax SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei este 24.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 10.05.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 17.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor este 26.05.2010. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi din str. N.Gane, nr.20A, data 04.06.2010, ora 11,00 având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, al preşedintelui acestuia şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei. de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata