MINIBUS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

30
CUI: 14238275
Data emiterii: 28.05.2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 10145/99/2008 (621/2008) Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Dan Artenie.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr. 20A, jud. Iaşi, tel./fax: 0232/211265/215160, programul arhivei/registraturii: luni–vineri între orele 09.00–13.00.
3.1.Debitor: SC Minibus SRL, CIF 14238275, cu sediul social în Iaşi, Aleea Rozelor nr. 20, bl.A 6, sc.B, et.4, ap.15, cod poştal 700204, jud. Iaşi, nr. de ordine în registrul comerţului J22/934/2001, cu sediul ales în Iaşi, Piaţa Voievozilor nr. 8, bl.X6, et.5, ap.2.
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditorii: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, str. A. Panu nr. 26,
Consiliul Local al Municipiul Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11.
5.Lichidator judiciar: Lichidator Company 2003 SPRL, CIF RO15228750, cu sediul social în Iaşi, şos. Arcu nr. 71, bl.T10, sc.A, ap.1, parter, jud. Iaşi, înregistrat sub nr. 0057 în RSP–UNPIR, nr. matricol 2A0178 în tabloul practicienilor în insolvenţă, tel./fax: 0332/809395, 0723/247822, www.lichidator2003.ro e-mail: lichidatorcompany@yahoo.com, reprezentat prin coordonator ing. Diaconu Elena.
6.Subscrisa Lichidator Company 2003 SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Minibus SRL, conform sentinţei comerciale nr. 538/S/13.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 10145/99/2008 (număr format vechi 621/2008), ), în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în faliment, dizolvarea şi ridicarea acestuia a dreptului de administrare, conform sentinţei comerciale nr. 538/S/13.05.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus, prin admiterea cererii administratorului judiciar.
7.1.Debitorul SC Minibus SRL are obligaţia ca, imediat, după deschiderea procedurii, să predea lichidatorului judiciar, lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum şi gestiunea.
7.2.Creditorii debitorului SC Minibus SRL, care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 28.06.2010. în temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 28.07.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 06.09.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor şi pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 16.09.2010.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de admitere a creanţelor cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de admitere a creanţei va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de admitere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News