MONADE COMSERV SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 10372397
Data emiterii: 04.05.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 5861/110/2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic d-na Maria Oborocianu.
2.Arhiva/registratura instanţei: Str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234.51.44.19, programul arhivei/registraturii instanţei 10.30-12.30.
3.1.Debitor: SC Monade Comserv SRL, CIF RO10372397, sediul social în Mun. Bacău, str. 9 Mai, nr.80, bl. 80 sc.A, ap.19, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/71/1998.
3.2.Administrator special nu a fost desemnat
4.Creditor: Direcţia generală a finanţelor publice Bacău şi orice altă persoană interesată
5.Administrator judiciar Sierra Quadrant S.P.R.L., Cod de identificare fiscală RO13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr.11A, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, tel./fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail office.sprl@sierraquadrant.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragomir Florîn.
6.Subscrisa Sierra Quadrant S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Monade Comserv SRL, conform Sentinţei civile nr.447 din data de 14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 5861/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Monade Comserv SRL prin Sentinţa civilă nr.447 din 14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 5861/110/2009
7.1.Debitorul SC Monade Comserv SRL. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Monade Comserv SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.06.2010
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.07.2010. Termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul preliminar 05.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 16.08.2010.
8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în loc. Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.11A, în data de 16.07.2010 având ca ordine de zi: prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 LPI cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie / trecere la faliment /prezentarea opinie privind şansele de reorganizare şi aprobarea acestora de către creditori; desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; confirmarea administratorului judiciar; aprobarea onorarului administratorului judiciar în valoare de 4.000 lei /lună pe perioada de observaţie; aprobarea societăţii de expertiză contabilă SC Contafin SRL în vederea efectuării analizei financiar contabile asupra situaţiilor financiare aparţinând societăţii şi puse la dispoziţia administratorului judiciar de organele fiscale şi/sau administratorul statutar pentru determinarea cauzelor şi împrejurărilor ce au determinat insolvenţa; aprobarea onorariului societăţii de expertiză contabilă în valoare de 2.500 lei.
9.Comitetul creditorilor nu a fost desemnat:
10.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi depusă la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. În vederea verificării acesteia, un exemplar al declaraţiei de creanţă împreună cu documente justificative vor fi comunicate prin poşta lichidatorului.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). În conformitate cu prevederile art.52 din Legea 85/2006 creditorii vor trebui să precizeze dacă invocă compensarea creanţelor cu cele ale debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata