MONDO TOUR SA – notificare privind intrarea în faliment în procedura generală

CUI: 2060718
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 14.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3183/103/2013. Tribunalul Neamţ, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal. Judecător sindic: dl. Cristinel Dumitreasa.

2.Arhiva/registratura instanţei: Piatra Neamţ, B-dul Republicii nr. 16, jud. Neamţ. Program: 10.00 – 13.00/10.00- 12.00.

3.1. Debitor: SC Mondo tour SA Tg. Neamţ. Cod de identificare fiscală: 2060718. sediul social: Tg. Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 14, jud. Neamţ. Număr de ordine în registrul comerţului J27/2020/1991.

3.2. Administrator special: Rafailă Vasile.

4.Creditor: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ.5.Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL sediul social: Husi, str. Fundătura Viilor, nr. 23, jud. Vaslui si sediu procesual ales în Bacău, B-dul. Unirii, nr. 30, clădirea 30 Avenue Business Center, et. 3, cam. 2, jud. Bacău. Cod de identificare fiscală RO 20657200. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0150, tel/fax: 0745.630.037, 0235.470.844. Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazăr Dumitru.

6.Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Mondo tour SA Tg. Neamţ, conform Încheierii nr. 431/F/03.10.2014 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 3183/103/2013, în temeiul art. 61 alin. (1) si art. 62, alin.(1) si urm. din Lg.85/2006 notifică

7. Intrarea în faliment în procedură generală împotriva debitorului SC Mondo tour SA Tg. Neamţ, prin Încheierea nr.431/F/03.10.2014 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.3183/103/2013.

7.1. Debitorul SC Mondo tour SA Tg. Neamţ are obligaţia să predea lichidatorului judiciar gestiunea averii sale si lista actelor si operaţiunilor efectuate în cursul procedurii la data de 17.10.2014.

7.2. Creditorii debitorului SC Mondo tour SA Tg. Neamţ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor născute în cursul procedurii la data de 14.11.2014.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Lg.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 21.11.2014. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la data de 10.12.2014.

Termen limită pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 12.12.2014. Termenul limită pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 19.12.2014.

8. Adunarea creditorilor: Adunarea creditorilor va avea loc la data de 04.12.2014, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul. Unirii, nr. 30, clădirea 30 Avenue Business Center, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, având pe ordinea de zi următoarele: 1. Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul-sindic si menţinerea onorariului din perioada procedurii generale a insolvenţei.

9. Intrarea în faliment în procedura generală se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei si de timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia cazurilor de judecare a acţiunilor civile in cadrul proceselor penale (art.36 Lg.85/2006).

10. Menţiuni speciale: Vă solicităm să faceţi menţiunile corespunzătoare în registrele dumneavoastră, astfel încât orice persoană fizică sau juridică să poată lua la cunostinţă de situaţia juridică a societăţii în cauză.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata