MYT DAN IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 6745587
Data publicării în BPI: 21 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 07.11.2014
1. Date privind dosarul:Nr. dosar 11540/118/2011 Tribunalul Constanţa Secţia Comercială, Judecător sindic: Ioana Păunescu.

2.Arhiva instanţei: str. Traian, Nr.31, Constanţa, Telefon 0241-551345, Program Luni -Vineri 08.30 -12.30.

3.Debitor: SC Myt Dan Impex SRL Cod de identificare fiscală 6745587, Sediul: Constanţa, bld. Aurel Vlaicu, nr. 125, jud. Constanţa, Număr de ordine în registrul comerţului J13/5550/1994.

4. Lichidator judiciar: DĂSCĂLESCU & CO S.P.R.L. Cod de identificare fiscală R14955032, sediul social: strada Marc Aureliu, nr. 8, mun. Constanţa, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0267, tel./fax 0241 – 559033, e-mail dascalescu.insolv@yahoo.com, nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Av. Dăscălescu Elena.

5. Subscrisa: DĂSCĂLESCU & CO S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Myt Dan Impex S.R.L conform Sentinţei civile nr. 2561 din data de 23/09/2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 11540/118/2011, în temeiul art. 107 litera A (c) din Legea nr.85/2006, notifică

7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Myt Dan Impex S.R.L prin Sentinţa civilă nr. 2561 din data de 23/09/2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a-II-a civilă, în dosarul nr. 11540/118/2011.

7.1. Debitorul S.C Myt Dan Impex S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura falimentului.

7.2. Creditorii debitorului S.C Myt Dan Impex S.R.L trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii asupra averii debitorului este 07/11/2014. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 08/12/2014.

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 29/12/2014.Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 08/01/2015.

8..Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidator judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei si de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata