NACRITA COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 6826479
Data publicării în BPI: 17 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014

1.Date privind dosarul: dosar nr. 2968/87/2014, Tribunalul Teleorman – Secţia Civilă, Judecător sindic – Arsenie Liana Nicoleta.

2.Arhiva/registratura instanţei: Alexandria, str. Independenţei nr. 22, judeţul Teleorman, telefon nr.: 0247/311323 – programul arhivei/registraturii instanţei: 09.00-1300.

3.Debitor: SC NACRITA COM SRL, cod de identificare fiscală:6826479, nr. de înregistrare la O.R.C.: J34/1129/1994, sediul social: Comuna Poeni, judeţul Teleorman.

4.Administrator special: Nu a fost desemnat.

5.Lichidator judiciar: TĂNASĂ SI ASOCIAŢII SPRL – Bucuresti, cod de înregistrare fiscală: 20606827, înregistrată la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă sub nr.RFO – II – 0231/31.12.2006, cu sediul procesual ales în Turnu Măgurele, str. Pompierilor, bl.P 4, sc.B, parter, ap.14, judeţul Teleorman, tel/Fax :0247/412787, E-mail: [email protected], reprezentată de asociat coordonator Tănasă Constantin.

6.Subscrisa, TĂNASĂ SI ASOCIAŢII SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC NACRITA COM SRL, desemnat prin Încheierea pronunţată la data de 15.10.2014 de Tribunalul Teleorman – Secţia Civilă, în dosarul nr. 2968/87/2014, în temeiul art. 99 alin.(1), art.100, coroborat cu art.71 alin.(1) şi art.147 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:

7. Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC NACRITA COM SRL, dispusă prin Încheierea de şedinţă pronunţată la data de 15.10.2014, de Tribunalul Teleorman – Sectia Civilă, în dosarul nr.2968/87/2014.

8.Potrivit art.85 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, o primă consecinţă a deschiderii procedurii stabileste în mod expres ridicarea dreptului de administrare a debitorului şi dizolvarea acestuia, pe cale de consecinţă nulitatea actelor, operatiunilor si platilor efectuate de catre debitor ulterior datei deschiderii procedurii dacă acestea nu au fost făcute potrivit dispoziţiile art.85 alin.(7) din lege.

9. Potrivit prevederilor art. 74 din Legea 85/2014 debitorul SC NACRITA COM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin.(1) din lege, în măsura în care nu au fost depuse.

9.1.În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art.82 ali.(2) şi art.169 alin.(1) lit d din Legea 85/2014

10. Creditorii debitoarei SC NACRITA SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor în condiţiile următoare:

10.1.Termenul pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor:

10.1.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor :28.11.2014.
Potrivit dispoziţiilor art. 114 alin.(1) si alin.(2) din Legea 85/2014, nedepunerea cereri de admitere a creanţelor, de către titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, până la termenul menţionat mai sus, atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţine împotriva debitoarei.

11.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

11.1.Termenul pentru depunerea de către creditori a opoziţiei la deschiderea procedurii :10 zile de la primirea notificării ;

11.2.Termenul pentru soluţionarea opoziţiilor :10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora ;

11.3 Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor :08.12.2014 ;

11.4. Termenul de definitivarea a tabelului creanţelor: 23.12.2014;

11.5. Termenul pentru continuarea procedurii este:19.01.2015.

12.Adunarea creditorilor:

12.1.Se notifică faptul că prima Adunare Generală a Creditorilor va avea loc la sediul ales de administratorul judiciar situat în Turnu Măgurele, str. Pompierilor, bl.P4, sc.B, ap.14, parter, jud.Teleorman, la data de 12.12.2014, ora :10.00 si în acest sens se convoacă toţi creditorii debitoarei.

Adunarea are următoarea ordine de zi :
1.Alegerea unui comitet al creditorilor în conformitate cu disp.art.50.alin.(4) din Legea 85/2014;
2.Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia.

12.2.Conform art.48, al.(3) din Legea 85/2014: creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari si a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii”.

12.3.Conform dispoziţiilor art.48, alin.(4) din Legea 85/2014: „dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota si prin corespondenţă.Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, atasat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului/lichidatorului judiciar”.

13.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lîngă Tribunalul Teleorman, pentru efectuarea de menţiuni.

14.Potrivit prevederilor art.42 din Legea 85/2014 comunicare oricăror acte de procedură, a convocărilor si notificărilor se vor face prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, cu excepţiile prevăzute de lege.

Informaţii suplimentare

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 şi 104 din Legea 85/2014.

Cererea de înscriere a creanţelor în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţelor si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului, cu excepţiile prevăzute de lege (art.75 alin.(1) din Legea 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata