NATHALIE CONF SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

54
CUI: 21452513
Data emiterii 26.05.2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1325/99/2010(95/2010), Tribunalul Iaşi, Judecătorul sindic Dan Artenie. 2.Arhiva/registratura instanţei: adresa str. N. Gane nr. 20 A, Iaşi, jud. Iaşi, tel. 0232215160, program 09,00 – 13,00.
3.Debitor: SC Nathalie Conf SRL, CUI 21452513, J22/942/2007, Hârlău, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 10, bl. 19, sc.A, ap.5, jud. Iaşi.
4.    Lichidator judiciar:C.I.I. Damian Constanţa Laura, CUI 20387794, 1B2205, cu sediul în Iaşi, B-dul T. Vladimirescu nr. 4, bl. P9, sc.B, et.4, ap.16, tel./fax 0332/453088, tel. mob. 0745/589246, e-mail: laura.damian@yahoo.com, conform sentinţei comerciale nr. 402/S, pronunţată de Tribunalul Iaşi, jud. Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 1325/99/2010 (95/2010), în temeiul art.61 şi art.62 din Legea nr. 85/2006, prin reprezentant legal Damian Constanţa Laura, notifică:
Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Nathalie Conf SRL.
5.    Debitorul SC Nathalie Conf SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.    Creditorii debitorului SC Nathalie Conf SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei este 15.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Cererea va fi depusă la dosarul cauzei cu respectarea dispoziţiilor art.65 din Legea nr. 85/2006 şi va fi însoţită de dovada plăţii în original a taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, conform art.36 din Legea nr. 85/2006.
6.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.06.2010, termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelul preliminar 23.08.2010, termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului definitiv este 02.09.2010.
7.    Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Gh.Sontu, parter, jud. Iaşi la data de 10.09.2010, ora 14,00, având ca ordine de zi: alegerea Comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui Comitetului Creditorilor, desemnarea lichidatorului judiciar,stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.

Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News