NATURAVIT TRADE SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 3276613
Data publicării în BPI: 07 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4788/111/2014, Tribunal Bihor, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Varga Iren.

2.Arhiva/registratura instanţei: Oradea, str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174, jud. Bihor;

3.Debitor: SC NATURAVIT TRADE SRL, cu sediul social în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 85, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/3210/1992, CUI 3276613.

4. Administrator judiciar: Eurosmart I.P.U.R.L., CIF RO21006839, sediul social str. Dr. I. Georgescu nr.4A, Arad, Număr U.N.P.I.R. RFO II-0073, tel./fax 0257/257143; 0257/206335, E-mail [email protected] Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Oana Cazan.

5.Subscrisa: Eurosmart I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC NATURAVIT TRADE SRL, conform încheierii nr. 1563/F pronunţată în sedinţa camerei de consiliu din data de 28.10.2014, în dosarul nr. 4788/111/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 67 din acelasi act normativ notifică

6. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC NATURAVIT TRADE SRL prin încheierea civilă nr. 1563/F pronunţată în sedinţa camerei de consiliu din data de 28.10.2014, în dosarul nr. 4788/111/2014.

6.1. Debitorul SC NATURAVIT TRADE SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 din Legea nr.85/2014.

6.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea creanţelor asupra averii debitoarei, a fost stabilit de judecătorul sindic pentru data de 12.12.2014. În temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul de verificare a creanţelor, precum si de întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creanţelor a fost stabilit de judecătorul sindic pentru data de 04.01.2015.

Conform art. 111 alin. 1. Debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabel. În temeiul art. 111, alin.2 din Legea 85/2014, contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar.

Termenul de definitivare a tabelului de creanţe a fost stabilit de judecătorul sindic pentru data de 25.01.2015. În conformitate cu prevederile art. 100 alin.1, lit. e) din Legea 85/2014, prima sedinţă a adunării creditorilor va avea loc la sediul debitoarei, indicat mai sus, în data de 12.01.2015, ora 14.00.

Ordinea de zi a sedinţei este următoarea:

1. Prezentarea stadiului procedurii;
2. Prezentarea activului si a pasivului societăţii;
3. Prezentarea si aprobarea raportului de cauze si împrejurări si a concluziilor acestuia în condiţiile art. 97 din Legea nr. 85/2014;
4. Desemnarea comitetului creditorilor format din 3 sau 5 persoane în condiţiile art. 50 alin. 4 si art. 51 din Legea nr. 85/2014;
5. Confirmarea administratorului judiciar;
6. Aprobarea ofertei financiare a practicianului în insolvenţă pentru perioada de administrare judiciară.

7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

– În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin.1 din Legea nr. 85/2014.

– Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de cauze de preferinţă, în copii certificate.

– Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bihor.

– Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

Potrivit art. 75 alin.1 din Legea nr. 85/2014, vă învederăm că de la data deschiderii procedurii (28.10.2014) se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Astfel, deschiderea procedurii paralizează orice executare silită pornită pe calea procedurii de drept comun, inclusiv cererile de poprire asupra fondurilor bănesti din conturile bancare ale debitorului.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata