NEDALIMENT PROD SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 16667842
Data publicării în BPI: 21 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4767/120/2014, Tribunal Dambovita, Secţia a II- a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic Adriana Laura Banu.

2.Arhiva/registratura instanţei: Targoviste, str. Calea Bucuresti, nr.3, jud. Damboviţa, programul arhivei: Luni, Miercuri, Vineri orele 9.00 – 11.00.

3.1. Debitor: SC NEDALIMENT PROD SRL, cod de identificare fiscală 16667842, sediul social în Răcari, str. Fabrica de Zahar, nr. 378, jud. Dambovita, număr de ordine în registrul comerţului J15/403/2007.

3.2.Administrator special: Nu a fost desemnat;

4.Creditor:

5.Lichidator judiciar: AVF Insolvency IPURL, Timisoara, str. Martin Luther, nr. 2, et. 4, jud. Timis, CIF 31246561; număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: 2A0656; Tel: 0256437020, fax: 0356009795; e-mail: [email protected]; nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Dr. Flavia Crăciun.

6.Subscrisa AVF Insolvency IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC NEDALIMENT PROD SRL, conform Încheierii din data de 30.10.2014 pronunţată de Tribunal Dambovita, Secţia a II- a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 4767/120/2014, în temeiul art. 108 alin (1) si art. 109 alin (1) si (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura generala a insolvenţei prin Încheierea din data de 30.10.2014 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 4767/120/2014.

7.1. Debitorul SC NEDALIMENT PROD SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC NEDALIMENT PROD SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 20.12.2014;
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.01.2015.
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii este de 10 zile de la data primiri notificarii.
Termenul limită pentru întocmirea raportului cauza este 08.12.2014.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 27.01.2015.

8. Adunarea creditorilor: prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar, din Timisoara, str. Martin Luther, nr. 2, et. 4, jud. Timis, în data de 06.01.2014, la orele 13,00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea lichidatorului judiciar diverse.

Vă aducem la cunoștință faptul că în situaţia în care nu vă prezentaţi si nu a-ţi comunicat în scris cu cel puţin 5 zile anterior datei stabilite pentru Adunarea Creditorilor vom lua act de acordul dvs. tacit privitor la confirmarea lichidatorului/lichidatorului judiciar provizoriu numit de judecătorul sindic, precum si a onorariului fixat al acestuia în baza sentinţei de deschiderea procedurii insolvenţei mai sus enunţate.

9. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad.

Informaţii suplimentare:
– În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

– Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

– Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata