NETANEL GROUP ROM SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului prin procedura simplificată

CUI: 21678805
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.01.2015

1. Date privind dosarul:Număr dosar 19355/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Secţia VII Civila, Judecător sindic: Zamfir Maria

2.Arhiva/registratura instanţei: Buc, Bd Unirii, nr 37, sect 3, nr. tel. 021 408.36.00; 408.37.00; programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 0900 – 1400

3.1. Debitor: SC NETANEL GROUP ROM SRL – în faliment, în bankruptcy,en faillite Cod de identificare fiscală 21678805 sediul social:Bucuresti, sector 5, str. Dr. Nicolae Staicovici nr.19, etaj 1, ap.2, camera 1, Număr de ordine în registrul comerţului: J40/8723/2007

3.2. Administrator special: nu este desemnat

4.Creditori:
-D.G.R.F.P.M.B. în reprez. Adm. sector 5 a Finantelor Publice- Str.Sperantei nr.40, sector 2, Bucuresti
-D.G.I.T.L. sector 4 – Sos.Olteniţei nr.37-39, sector 4, Bucuresti
-D.G.I.T.L. sector 5 – str. Sebastian Mihail scriitor nr. 23, sector 5, Bucuresti
-I.T.M. Bucuresti – str. Radu Vodă nr.26- 26A, sector 4, Bucuresti-

5.Lichidator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA MOISE OCTAVIAN-LIVIU Nr. inreg UNPIR: 1B2181/2012; CIF 19837011 sediul social: Buc,Sos Giurgiului nr.117,bloc 4,sc.5, et.5,ap.150, sector
4, sediul birou: str. Negru Voda nr. 2, bl. C4, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3, Bucuresti ,Tel 0744.426.055. Fax 031.815.33.00, E-mail: av.moise@gmail.com Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar: Moise Octavian-Liviu

6. Subscrisul, Cabinet Individual de Insolventa Moise Octavian-Liviu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului:
SC NETANEL GROUP ROM SRL, conform sentintei civile nr. 10167 din data de 28.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia VII Civila, în dosarul 19355/3/2014, în temeiul art.61 alin (1) si art.62 alin (1) din legea 85/2006 notifică

7. Deschiderea procedurii falimentului prin procedura simplificata împotriva debitorului SC NETANELGROUP ROMS.R.L. prin sentinta civila nr.10167 din data de 28.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia VII Civila, în dosarul 19355/3/2014

7.1. Debitorul SC NETANEL GROUP ROM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC NETANEL GROUP ROM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 12 ianuarie 2015

Declaratia de creanta se va depune în doua exemplare,insotite de inscrisurile doveditoare ale creantei si exemplarul original al dovezii achitarii taxei judiciare de timbru în valoare de 200 de lei laTribunalul Bucuresti, cel de-al doilea exemplar,insotit de toate inscrisurile doveditoare ale creantei si copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru, putand fi comunicat lichidatorului judiciar la adresa: Bucuresti,Sos Giurgiului nr.117,bloc 4,sc.5, et.5,ap.150, sector 4,cod postal 040659

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 22 ianuarie 2015
Termenul de definitivare al tabelului de creante 6 februarie 2015

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la biroului lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Moise Octavian-Liviu din str. Negru Voda nr. 2, bl. C4, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3, Bucuresti la data de 27 ianuarie 2015 ora 13.00, avand pe ordinea de zi urmatoarele:
1.Prezentarea masurilor efectuate de la deschiderea procedurii;
2.Desemnarea Comitetului Creditorilor si a Presedintelui Comitetului
3.Prezentarea concluziilor raportului privind cauzele si imprejurarile care au stat la baza incetarii de plati;
4.Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de instanta si a unui onorariului de 3.000 de lei lunar si un onorariu de succes de 8% din sumele incasate în contul unic.

9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Bucuresti.

10. Se convoaca AGA la biroul lichidatorului judiciar mentionat la pct.5, pentru data de 15.12.2014, ora 15,00, avand ca ordine de zi desemnarea administratorului special conform art.18 din Legea 85/2006, în cazul în care la prima Adunare Generala a Asociatilor nu se intruneste cvorumul necesar,a doua sedinta va avea loc la data de 16.12.2014 în acelasi loc si la aceeasi ora.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

In cazul în care se solicita inscrierea în tabelul preliminar a dobanzilor,penalitatilor sau a altor accesorii se va depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora,cu mentiunea ca nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar accesorii calculate dupa data de 28.11.2014, fiind aplicabile dispozitiile art.41 din Legea nr.85/2006.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informatii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot gasi pe portalul instantei la sectiunea informatii de interes public”

Se pun în vedere părţilor si dispoziţiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrată în vigoare la 1 februarie 2014.

Potrivit art.271, (infracţiunea de Obstrucţionare a justiţiei): (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: a) împiedică, fără drept, … instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la dispoziţia instanţei în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Potrivit art. 275, (infracţiunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri): (1) Sustragerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepseste cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeasi pedeapsă se sancţionează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluţionării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la destinatar.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata