NITROPOROS SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 23415082
Data publicării în BPI: 20 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 5888/62/2013, rolul Tribunalului Braşov Secţia a II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.

2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul 15 Noiembrie nr. 45,Cod postal 500097, Judeţul Brasov, Număr de telefon 0268/419615, Programul arhivei/registraturii instanţei: 9-14.3.1.Debitor: Nitroporos SRL (în insolvenţă, în insolvecy, en procedure collective), cu sediul în Făgăraş, Şoseaua Combinatului, nr.14, parter, birourile 1,2 şi 3, Jud. Braşov, înregistrată la O.R.C. sub nr. J8/574/2008, având CUI 23415082.

3.2. Administrator special: nu este desemnat.

4.Creditori:Listă anexă.

5.Administrator judiciar: EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, având Cod de Identificare Fiscală RO 29774166, numărul de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578/2011, prin asociat coordonator Emil Gros, tel. 031/438.0770, e-mail: bucureş [email protected]

6.Subscrisa, EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti în calitate de administrator judiciar al debitorului BATA SKY IMOBILIARE SA, conform Sentinţei 2578 din data de 26.09.2014, pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 5888/62/2013, aflat pe rolul Tribunalului Braşov Secţia a II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în temeiul art.61 si următoarele din Legea nr.85/2006- privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei NITROPOROS SRL, înregistrată la O.R.C. sub nr. J8/574/2008, având CUI 23415082, societatea Expert Insolvenţă SPRL Filiala Bucuresti, fiind desemnată în calitate de administrator judiciar, cu atribuţii de supraveghere a operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului.

7.1.În baza dispoziţiilor art.62, alin.1 din Legea nr.85/2006, termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de 05 noiembrie 2014.

7.2.Pentru înregistrarea creanţelor dumneavoastră trebuie să depuneţi o cerere care, potrivit art. 65 din Legea nr.85/2006 va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum si menţiuni cu privire la drepturi de preferinţă sau garanţii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei si ale actelor de constituire de garanţii. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita lichidatorului judiciar restituirea titlurilor originale si păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta.

7.3.Referitor la calculul cuantumului creanţei, vă solicităm să respectaţi dispoziţiile art.41 din Legea nr.85/2006, in sensul de a nu adăuga creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială pentru perioada de după deschiderea procedurii insolvenţei, respectiv data de 26.09.2014.

7.4.Vă solicităm să atasaţi declaraţiei de creanţă modalitatea de calcul a dobânzii comerciale, a penalităţilor sau majorărilor de întârziere.De asemenea, vă solicităm să precizaţi banca si numărul de cont în care vor fi virate eventualele sume ce urmează a fi distribuite în cursul prezentei proceduri.

7.5.În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.6.Cererea de admitere a creanţelor se va întocmi în dublu exemplar, din care unul se va depune la Tribunalul Braşov Secţia a II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal (dosar nr. 5888/62/2013), însoţit de taxa judiciară de timbru in valoare 200 lei, iar celălalt exemplar se va trimite administratorului judiciar la sediul din Bucureşti, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, sector 3.

7.7.Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creanţe este data de 24 noiembrie 2014.

7.8.Termenul de depunere a contestaţiilor împotriva tabelului preliminar al creanţelor este de cinci zile de la publicarea acestuia în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

7.9.Termenul de afisare a tabelului definitiv de creanţe este data de 10 decembrie 2014.

8.Prima sedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data de 28.11.2014 orele 12, la sediul societăţii debitoare din Făgăraş, Şoseaua Combinatului, nr.14, parter, birourile 1,2 şi 3, Jud. Braşov, cu următoarea ordine de zi:

– prezentarea raportului de activitate a administratorului judiciar,
– prezentarea concluziilor raportului prevăzut de art.54 din Legea nr.85/2006,
– prezentarea concluziilor raportului prevăzut de art.59, alin.1 din Legea nr.85/2006,
– aprobarea măsurilor întreprinse de administratorul judiciar şi a rapoartelor prezentate,
– confirmarea administratorului judiciar şi aprobarea onorariului, conform ofertei financiare,
– stabilirea comitetului creditorilor şi alegerea preşedintelui acestuia,
– diverse.

8.1.Conform art.14, alin.3 din Legea nr.85/2006, creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

8.2.Conform art.14, alin.4, creditorii pot vota si prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îsi exprimă votul, semnată de creditor, poate fi comunicată administratorului judiciar prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru şedinţa adunării.

9.În conformitate cu prevederile art. 146 din Legea nr. 85/2006, constituie infracţiune „Fapta persoanei care, în nume propriu sau prin persoane interpuse, solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.”

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata